Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Správní poplatky s účinností od 1. 1. 2016

Tento dokument je zařazen v kategorii: DopravaStátní správa
Informace oddělení registru řidičů vozidel - Správní poplatky s účinností od 1. 1. 2016 (zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

 

 Položka 5

 
a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu                   30 Kč za každý podpis nebo otisk razítka

Položka 16

 

Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu)

100 Kč

Položka 26

 
a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li:   
 - o motocykl do 50 cm3   300 Kč
 - o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky  500 Kč
 - o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly    800 Kč
 - o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně  500 Kč
 - o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti  700 Kč
b) Vyřazení vozidla z provozu

 200 Kč

c) Vydání tabulky registrační značky  200 Kč
za každou tabulku

d) Vydání tabulky registrační značky na přání

 5 000 Kč

za každou tabulku

e) Vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou

 600 Kč

za každou tabulku

f) Vydání tabulky zvláštní registrační značky

 500 Kč

za každou tabulku

g) Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel

 50 Kč

za každou změnu

h) Vydání řidičského průkazu 50 Kč
i) Změna v řidičském průkazu nebo v mezinárodním řidičském průkazu 10 Kč
j) vydání paměťové karty podniku 700 Kč
k) vydání paměťové karty dílny 700 Kč
l) vydání paměťové karty řidiče 700 Kč

m) rezervace registrační značky na přání při změně vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, při zániku silničního vozidla nebo jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu

 300 Kč

n) rezervace registrační značky na přání v ostatních případech

 500 Kč

 

Výpis z evidenční karty řidiče, nebo z bodového systému ................... 15,- Kč + 5,-Kč za každou další započatou.

 

Osvobození

 

1. Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene h) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu 29).

4. Od poplatku podle písmene f) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití.


Předmětem poplatku není

1. Vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení a zápis zániku silničního vozidla.

2. Povinná výměna registrační značky a řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu 30.


Poznámky

 

1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo výpis technického osvědčení vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení, vybírá se poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku.

2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla.

3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) této položky, nevybírá se poplatek podle písmen c), f) a g) této položky.

4. Poplatek podle písmene h) této položky se vybírá i za vydání řidičského průkazu po požadovaném rozšíření řidičského oprávnění nebo při ztrátě řidičského průkazu, jeho poškození, zničení nebo odcizení, jakož i za vydání mezinárodního řidičského průkazu.

5. Poplatek podle písmene i) této položky se vybírá, jde-li o změnu jména, příjmení nebo pobytu.
 

 

 

Položka 27

 

a) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti - typu vozidla nebo samostatného technického celku

2000 Kč

 - systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla

1 000 Kč

 - při hromadné přestavbě vozidel

500 Kč

b) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii

 

 - vozidla nebo samostatného technického celku

2 000 Kč

 - systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla

1 000 Kč

 - při hromadné přestavbě vozidel

500 Kč

c) Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla

2 000 Kč

d) Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES

1 500 Kč

e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole

1 000 Kč

f) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo benzín - zkapalněný plyn nebo propan-butan 

 500 Kč

g) Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení technické způsobilosti podle písmen a) nebo b) 
 

50 Kč

za každý list

 
Osvobození

 

Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

 

Zmocnění

 

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) této položky až o 50 %, vydává-li rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla na základě osvědčení o homologaci ES.

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle písmen e) a f) této položky zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu.

 

 

Položka 28

 

 a) Vydání registrace k provozování autoškoly

 2 000 Kč

 b) Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly

 1 000 KčPřijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení profesní způsobilosti 700,-Kč

 

Dle zákona č. 247/2000 Sb. § 39a žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou pusobností za zkoušku odborné způsobilosti:

 

 

Za zkoušku odborné způsobilosti ................................................... 700,- Kč

Za opakovanou zkoušku z předpisů................................................ 100,- Kč

Za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby...................200,- Kč

Za opakovanou zkoušku z praktické jízdy........................................400,- Kč

Vydání registrace k provozování autoškoly................................... 2000,- Kč

 


29) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

 

30) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.

 

 


Způsob placení: u přepážek v hotovosti nebo platební kartou
 

 

 

 

Zveřejněno dne: 01.01.2016   Datum poslední aktualizace: 11.01.2016
Zodpovědná osoba: Tvrdoň Antonín