29.05.2017
Zápis č. 4/2017 MK Mařatice
Stažení souboru (117,4KB)
24.05.2017
Zápis č. 5/2017 MK Štěpnice
Stažení souboru (541,4KB)
24.05.2017
Zápis č. 5/2017 MK Sady
Stažení souboru (193,7KB)
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Statut komisí Rady města Uherské Hradiště

Tento dokument je zařazen v kategorii: SamosprávaMěsto

STATUT KOMISÍ RADY MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ


Rada města Uherské Hradiště (dále jen rada) vydává v souladu s ust. § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tento Statut komisí rady města (dále jen Statut).


I.
Úvodní ustanovení

 

Statut upravuje postavení, působnost, pravomoci, kompetence a odpovědnost komisí rady města.


II.
Postavení komisí

 

 1. Komise jsou iniciativními a poradními orgány, které zřizuje rada města.
 2. Rada města zřídila tyto komise:
 • Komisi architektury a regenerace MPZ,
 • Komisi pro bydlení,
 • Komisi cestovního ruchu a prezentace města,
 • Komisi finanční,
 • Komisi kulturní,
 • Komisi pro nakládání s majetkem města,
 • Komisi pro rozvoj města a strategické plánování,
 • Komisi sociální a zdravotní,
 • Komisi sportovní,
 • Komisi pro oblast vzdělávání,
 • Komisi životního prostředí,
 • Komisi pro dopravu,
 • Komisi pro informační a komunikační technologie,
 • místní komisi Jarošov,
 • místní komisi Mařatice,
 • místní komisi Míkovice,
 • místní komisi Rybárny,
 • místní komisi Sady,
 • místní komisi Štěpnice,
 • místní komisi Vésky.

 

 1. Rada města zřídila tyto odborné komise:
 • ústřední inventarizační komisi
 • škodní komisi
 • komisi pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení
 • komisi pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence
 • názvoslovnou komisi
 • komisi pro Cenu Vladimíra Boučka
 • komisi pro udělení Ceny města

Odborné komise se řídí svými pravidly stanovenými a vymezenými v rámci jejich odborné působnosti a nevztahují se na ně níže uvedená ustanovení tohoto Statutu.

 

 1. Rada města rozhoduje o počtu členů každé komise, jmenuje a odvolává předsedu komise a její členy. Místopředseda komise je volen členy komise na prvním jednání komise.
 2. Rada města na návrh tajemníka Městského úřadu jmenuje a odvolává tajemníky komisí z řad zaměstnanců města Uherské Hradiště, zařazených do městského úřadu.


III.
Působnost

 

 1. Komise plní úkoly v rámci náplně činnosti, která je vymezena v příloze č. 1 tohoto Statutu. Náplň činnosti komise může rada města na návrh komise doplnit.
 2. Případný spor ve vymezení působnosti mezi dvěma nebo více komisemi rozhoduje rada města.

 

IV.
Pravomoc

 

 1. Komise jsou v rámci plnění svých úkolů oprávněny požadovat od zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu, od vedoucích organizačních složek města a ředitelů příspěvkových organizací města, případně od právnických osob založených nebo zřízených městem:
 • předložení dokumentů s výjimkou dokumentů důvěrných, tajných či vázáných zákonnou mlčenlivostí
 • součinnost,
 • vysvětlení,
 • odborná stanoviska.
 1. V rámci samostatné působnosti města jsou komise oprávněny podávat radě města stanoviska a návrhy k projednání či k řešení, a to v rámci náplně činnosti komise. Rada města tyto návrhy projedná a o výsledku projednání komisi informuje


V.
Zprávy o činnosti

 

 1. Komise je ze své činnosti odpovědná radě města. Zprávu o činnosti za dané období je komise povinna předložit radě města takto:
 • jednou za tři měsíce komise finanční, komise pro oblast vzdělávání a místní komise,
 • jednou za půl roku ostatní komise.

 

 1. Zpráva musí obsahovat tyto náležitosti:
 • počet jednání a přehled účasti jednotlivých členů,
 • přehled přijatých usnesení,
 • způsob splnění úkolů uložených radou města s konkrétním návrhem opatření,
 • stanoviska a náměty komise
 • plán práce
 • ve zprávě o činnosti místních komisí se uvádí náměty, které jsou shrnuty a je k nim připojen výsledek projednání – např. vyřízeno, splněno, v řešení příslušného odboru apod.

 

 1. Rada města přijme na základě podaných zpráv, předložených podnětů, zjištění a doporučení komise usnesení, kterým rozhodne ve věci, případně uloží komisi další úkoly nutné k zajištění své činnosti. Rada města vezme na vědomí informace o splnění návrhů místní komise na drobné opravy a údržbu, které vyřešily příslušné odbory. O návrzích místní komise na velké opravy a investice, které nejsou schváleny v rozpočtu města, rozhodne rada města.

 

VI.
Závěrečná ustanovení

 

 1. Tento Statut byl schválen usnesením rady města č. 228/11/RM/2015 ze dne 26. 5. 2015 a nabývá účinnosti dnem schválení.
 2. Dnem nabytí účinnosti tohoto statutu pozbývá platnosti Statut, který byl schválen usnesením rady města č. 183/9/RM/2015 ze dne 28. 4. 2015 

 

 

Ing. Stanislav Blaha, v. r. 

starosta

 

Ing. Zdeněk Procházka, v. r.

místostarosta
 

 

 

Příloha č. 1 - Náplně činnosti komisí Rady města Uherské Hradiště 

 

Náhled na podepsanou verzi Statutu

Zveřejněno dne: 04.05.2015   Datum poslední aktualizace: 03.06.2015
Zodpovědná osoba: Martínková Jitka