26.05.2017
1. června bude Masarykovo náměstí patřit dětem číst více
25.05.2017
Česko-německé kulturní dny 2017 číst více
17.05.2017
TOP týden v Uherském Hradišti a okolí číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

IPRM - zlepšení životních podmínek obyvatel

Přes 167 milionů proinvestovaných korun za vylepšená veřejná prostranství zejména starších sídlišť, desítky kilometrů opravených chodníků, nová parkovací stání, opravená dětská i sportovní hřiště, nová či upravená městská zeleň, to jsou výsledky projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), který po pěti letech skončil v Uherském Hradišti. Možnosti dotací v rámci plánu využili i jiní žadatelé, především společenství vlastníků bytových jednotek, a to na rekonstrukce bytových domů.

IPRM řešil revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů ve vybrané zóně na území města. Díky projektům jako revitalizace Zeleného náměstí či vzniku nového městského parku za Plotem výrazně „prohlédl“ bývalý areál kasáren. Nového vzhledu se dočkalo např. nejstarší sídliště ve městě Tůně, příjemněji se budou cítit obyvatelé dalších sídlišť jako Pod Svahy, Na Rybníku, Malinovského či na náměstí Republiky. "Cílem IPRM bylo zlepšení kvality života a eliminace negativních jevů, které se ve vybraných částech města vyskytovaly. Starší sídliště již zdaleka nenabízela obyvatelům potřebný komfort úměrný dnešním podmínkám. Myslím, že jsme díky IPRM na mnoha místech ve městě podmínky k životu významně pozvedli," přiblížil starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

 

 

Prostředí sídliště Pod Svahy po revitalizaci veřejných prostranství

 

Uherské Hradiště patří mezi 41 měst v ČR, kterým byl tzv. Integrovaný program rozvoje města (IPRM) schválen. Tento plán zjednodušeně řečeno řešil v letech 2010 – 2015 revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů ve vybrané – tzv. znevýhodněné - zóně na území města. Tato zóna byla vybrána a vymezena tak, aby odpovídala požadovaným kritériím dotačního programu (nepříznivé demografické charakteristiky, stáří bytů, sociopatologické jevy, nezaměstnanost atd., vše porovnáváno k průměru města).

 

 

Opravené dětské hřiště na sídlišti Tůně

 

 

Revitalizace veřejných prostranství s dotacemi z Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu v souhrnné výši až 85 % nákladů zahrnovaly úpravy, obnovu či výsadby veřejné zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch, parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře, výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, ale i úpravy a zřizování dětských hřišť a mnoho dalšího. S pomocí IPRM ale byla možná také regenerace bytových domů, zejména zateplení obvodového pláště, vnitřních konstrukcí, výměna oken a dveří, ale také modernizace výtahů, výměny či modernizace lodžií, balkonů a další.

 

Dohoda o zabezpečení realizace IPRM, uzavřená s Ministerstvem pro místní rozvoj 1. 7. 2009, zabezpečila městu na realizaci cílů IPRM finanční částku v maximální výši 3 508 529 EUR z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). První výzvu k předkládání projektů s žádostí o dotaci město vyhlásilo 25. 8. 2009. Během následujícího období, do konce roku 2015, bylo prostřednictvím 4 vyhlášených výzev úspěšně realizováno a souhrnnou dotací ERDF ve výši 90 701 038,33 Kč finančně podpořeno celkem 35 projektů s celkovými způsobilými výdaji ve výši 167 301 739,02 Kč. Z toho bylo realizováno celkem:

 

7 projektů revitalizace veřejných prostranství se souhrnnými způsobilými výdaji ve výši 66 310 706,25 Kč
28 projektů regenerace bytových domů se souhrnnými způsobilými výdaji ve výši 100 991 032,77 Kč.

 

Město Uherské Hradiště naplnilo, resp. překročilo cílovou hodnotu všech závazných ukazatelů určených Dohodou o zabezpečení realizace IPRM:
 

• Plocha revitalizovaného území – celkem 46 378 m2
• Počet bytů v regenerovaných domech – celkem 970 bytů
• Úspora energie – celkem 46,69%

 

V rámci IPRM bylo celkově vysazených a ošetřených 183 ks dřevin a založeno nebo zregenerováno 332m stromořadí.
 

 

Zveřejněno dne: 10.03.2016   Datum poslední aktualizace: 10.03.2016
Zodpovědná osoba: Pášma Jan