26.05.2017
1. června bude Masarykovo náměstí patřit dětem číst více
25.05.2017
Česko-německé kulturní dny 2017 číst více
17.05.2017
TOP týden v Uherském Hradišti a okolí číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Stav zlepšeného ovzduší ve městě trvá

Tento dokument je zařazen v kategorii: Životní prostředíMěsto
Průběžně naměřené imisní hodnoty v první polovině roku 2016 dokládají, že vloni významně zlepšený stav ovzduší se daří udržovat i nadále. Období loňského roku bylo ve městě Uherské Hradiště zlomové, poprvé od zahájení monitorování v roce 2004 nebyl překročen celkový imisní limit pro polétavý prach označovaný jako PM 10.

Sledované období první poloviny roku 2016 bylo, co se týká imisních hodnot, průměrné a imisní hodnoty byly obdobné jako v předchozích letech 2015 a 2014. V prvním pololetí roku 2016 došlo celkem k 16- ti překročení imisních hodnot pro polétavý prach PM 10. K překročení těchto hodnot došlo především v měsíci lednu (celkem 14 krát), kdy byly nízké teploty a náchylnost k inverzním stavům. Zbylá dvě překročení (v březnu a dubnu) byla způsobena důsledkem dálkového přenosu znečišťujících látek, tudíž místní zdroje znečišťující ovzduší na toto neměly vliv (např. jemné prachové částice na většině aut v lokalitě Uh. Hradiště a přilehlém okolí). O tomto stavu posléze informoval i Český hydrometeorologický ústav.
 

"V průběhu letního období obvykle nedochází k překračování stanovených imisních hodnot PM 10, tudíž je zde určitá rezerva 19 možných překročení tak, aby byl dodržen imisní limit (35 krát ročně), daný zákonem. Důležitou roli zde bude mít vliv meteorologických podmínek v podzimním období 2016," vypověděl člen Rady města Uherské Hradiště František Elfmark.
 

Současně měřené imisní hodnoty NO2 a CO po celou dobu sledovaného období opět nepřekročily stanovené imisní limity. Obdobně jako u hodnot PM 10 jsou tyto látky na obdobných úrovních, jako tomu bylo v roce 2015 nebo 2014. Toto dokladuje i to, že na území Uh. Hradiště nevznikl žádný významný zdroj emitující znečišťující látky NO2 a CO.
 

Za uplynulá období však dosti často přicházejí podněty na obtěžování pachovými látkami. V drtivé většině se jedná o aplikaci hnojiv (někdy i kalů z ČOV) na zemědělské pozemky. Tyto problémy jsou hlavně v lokalitě Staré Město, Huštěnovice, Sušice, Kunovice což se pachově projevuje i v Uherském Hradišti. Odbor Stavebního úřadu a životního prostředí v těchto případech vede jednání s jednotlivými zemědělskými společnostmi, které okolní pozemky obhospodařují. Zde se jedná o dodržování např. schválených provozních řádů, popř. stanovených zásad správné zemědělské praxe. V těchto případech je často nutná součinnost s Českou inspekcí životního prostředí.
 

Zveřejněno dne: 03.08.2016   Datum poslední aktualizace: 03.08.2016
Zodpovědná osoba: Pášma Jan