Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Dotační program Ministerstva kultury

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správa
„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2017 – informace pro žadatele.

Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

 

Tento dotační program umožní Ministerstvu kultury alokovat příspěvek ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturní památky prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program") je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky v souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

 

Ministerstvo stanovilo v závislosti na schváleném státním rozpočtu finanční kvóty na rok 2017 pro jednotlivé obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP").
Státní finanční podpora na rok 2017 pro obecní úřad obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště byla stanovena ve výši 927 000,00 Kč.

 

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

 

Z programu nelze hradit náklady na modernizace objektů, úpravy veřejných prostranství (komunikací, terénní úpravy) a pořízení stavebně- historického nebo restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace apod.
Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.
Minimální podíl vlastníka je 10 % nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

 

Administrace programu bude probíhat v zásadě podle shodných pravidel jako v loňském roce, tj. obce s rozšířenou působností budou i nadále samy rozhodovat o alokaci finančních prostředků z přiznané kvóty, zatímco administrativa transferu finanční podpory k vlastníkovi kulturní památky dle návrhu obce s rozšířenou působností zůstane záležitostí Ministerstva kultury.

 

Žadatelé budou podávat žádosti na příslušném formuláři spolu s povinnými přílohami (viz příloha) prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností, tj. na adresu:
Městský úřad Uherské Hradiště,
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

 

Termín pro odevzdání žádostí:

1. kola je 29. 2. 2017
2. kola je 30. 4. 2017

 

 

Kontaktní osoba:
Věra Mikulková

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
tel. 572 525 249, email: vera.mikulkova@mesto-uh.cz
 

 

Informace o poskytování dotací v rámci dotačního programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“
https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html
 

 

Související dokumenty:

Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu MK (formát pdf, velikost 153,6 kB)

Opatření - změna zásad (formát pdf, velikost 143,6 kB)
Formulář žádosti (formát pdf, velikost 327,3 kB)
Vyhodnocení za rok 2016 (formát pdf, velikost 935,7 kB)
 

 

Zveřejněno dne: 13.02.2017   Datum poslední aktualizace: 13.02.2017
Zodpovědná osoba: Mikulková Věra