Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Zásady pro prodej bytových domů a bytů

Jednací číslo:  
Datum schválení: 20.08.2007 
Účinnost od-do: 01.09.2007 - Neomezená 
Plánovaná revize: 31.12.2012 
Typ předpisu: Další předpisy města 
Zpracovatel:  

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ


ZÁSADY PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ A BYTŮ V MAJETKU MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
dále jen „ZÁSADY“

 

Vydány dne: 20. 08. 2007
Účinnost dne: 01. 09. 2007
Úplné znění ke dni 20. 06. 2011
 

 

Článek I.
Účel

 1. Tyto ZÁSADY upravují prodej bytových domů a bytů uvedených v příloze č. 1 a rovněž stanoví postup a podmínky tohoto prodeje. 

Článek II.
Vymezení pojmů
 

 1. Pro účely těchto ZÁSAD se rozumí:
  1. bytovým domem budova s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví města Uherské Hradiště, která je uvedena v příloze č. 1. V případě panelových domů se za jeden bytový dům považují stavebně související vchody,
  2. bytem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a jsou uvedeny v příloze č. 1,
  3. podlahovou plochou bytu podlahová plocha všech místností včetně místností, které tvoří příslušenství bytu,
  4. volným bytem byt, který se nachází v některém z bytových domů uvedených v příloze č. 1, a jemuž nesvědčí nájemní právo,
  5. společnými částmi domu, části domu určené pro společné užívání, např. základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, schodiště, chodby, atd.,
  6. zastavěným pozemkem pozemek zastavěný bytovým domem, ohraničený obvodem bytového domu,
  7. nájemcem osoba, které svědčí nájemní vztah k bytu v bytovém domě, přičemž nejsou pochybnosti, že tento nájemní vztah trvá ke dni doručení nabídky k prodeji bytového domu či bytu, za předpokladu, že nebyl nájemní vztah vypovězen,
  8. jednotkovou cenou cena za m2 podlahové plochy bytu, jejíž výše je stanovena Zastupitelstvem města Uherské Hradiště,
  9. prodejní cenou, cena za kterou se uskuteční prodej bytového domu nebo bytu,
  10. tržní cenou bytového domu, cena jejíž výše je stanovena podle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
  11. cenovou nabídkou, nabídka, která obsahuje údaje o bytovém domě nebo bytu včetně uvedení výše prodejní ceny. 

Článek III.
Způsoby prodeje bytových domů a bytů
 

 1. Prodej bytových domů a bytů se uskuteční:
  1. prodejem jednotlivých bytů v bytovém domě všem nájemcům,
  2. prodejem bytového domu právnické osobě tvořené z více jak 50 % nájemci jednotlivých bytů v bytovém domě,
 2. Prodejem podle odst. 1. písmeno a) a b) tohoto článku se rozumí prodej bytového domu, bytu, společných prostor a zastavěného pozemku. V případě prodeje bytů v bytovém domě č. p. 911, 912 a 913, ul. Průmyslová, Uherské Hradiště se prodejem podle odst. 1 písmeno a) a b) tohoto článku rozumí prodej bytového domu, bytu, společných prostor a zastavěného pozemku, který je ke dni prodeje bytového domu a bytů ve vlastnictví města Uherské Hradiště.
 3. Při prodeji jednotlivých bytů v bytovém domě dle odst. 1. písm. a) tohoto článku město Uherské Hradiště vypracuje prohlášení vlastníka, provede návrh na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitosti. Podkladem pro vypracování prohlášení vlastníka bude vyměření stávajících prostor, které zajistí město Uherské Hradiště a označení osoby pověřené správou domu, kterou městu Uherské Hradiště sdělí nájemci.
 4. Při prodeji bytového domu dle odst. 1. písm. b) poskytne město Uherské Hradiště informace týkající se založení právnické osoby.
 5. V případě prodeje bytového domu právnické osobě, v níž se nachází jeden nebo více volných bytů, je podmínkou prodeje majetková účast města v této právnické osobě.

Článek IV.
Způsob stanovení prodejní ceny

 1. V případě prodeje dle Článku III., odst. 1. písm. a) se prodejní cena stanoví jako součin jednotkové ceny a podlahové plochy bytu. K této částce se připočítá výše jednotlivých nákladů za již provedené opravy v bytovém domě a bytě následně:
  1. v případě oprav provedených v předchozích 24 měsících se jednotlivé náklady započítávají ve výši 100 %,
  2. v případě oprav provedených v předchozích 25-60 měsících se jednotlivé náklady započítávají ve výši 60 %,
 2. V případě prodeje dle Článku III., odst. 1. písm. b) se prodejní cena stanoví jako součet všech součinů jednotkové ceny a podlahových ploch všech bytů v bytovém domě. K této částce se připočítá výše jednotlivých nákladů za již provedené opravy v bytovém domě a bytě následně:
  1. v případě oprav provedených v předchozích 24 měsících se jednotlivé náklady započítávají ve výši 100 %,
  2. v případě oprav provedených v předchozích 25-60 měsících se jednotlivé náklady započítávají ve výši 60 %.
 3. Počátek běhu lhůt dle odst. 1., 2. tohoto článku se stanoví ode dne odeslání cenové nabídky.
 4. Výše jednotkové ceny činí 3.300,- Kč/m2 podlahové plochy bytu. V této částce je zahrnut podíl na společných částech domu a zastavěného pozemku. V případě prodeje bytů v bytovém domě č.p. 911, 912 a 913, ul. Průmyslová, Uherské Hradiště, výše jednotkové ceny činí 3.300,- Kč/m2 podlahové plochy bytu. V této částce je zahrnut podíl na společných částech domu a zastavěného pozemku, který je ke dni prodeje bytového domu a bytů ve vlastnictví města Uherské Hradiště. Toto doplnění spočívá v tom, že za zastavěný pozemek, který je v duplicitním vlastnictví a nebude součástí prodeje, bude snížena původní jednotková cena 3.300,- Kč/m2 podlahové plochy bytu o poměrnou část, stanovenou aktuálním znaleckým posudkem na ocenění pozemku s duplicitním vlastnictvím ke dni zaslání cenové nabídky.

Článek V.
Prodej bytového domu právnické osobě
 

 1. Při prodeji bytového domu právnické osobě, tvořené z více jak 50 % nájemci jednotlivých bytů v bytovém domě, nesmí rozdíl mezi prodejní cenou a tržní cenou tohoto bytového domu přesáhnout výši veřejné podpory „de minimis“ platné v době prodeje.
 2. V případě, že rozdíl mezi prodejní cenou a tržní cenou bytového domu přesáhne výši veřejné podpory „de minimis“, platné v době prodeje, prodej bytového domu nebude realizován podle těchto ZÁSAD.

Článek VI.
Způsob úhrady prodejní ceny
 

 1. Prodejní cena musí být zaplacena nejpozději ke dni podpisu příslušné smlouvy, na účet města Uherské Hradiště.
 2. Náklady spojené s prodejem bytového domu nebo bytu hradí město Uherské Hradiště. Jedná se zejména o poplatky za vklad do katastru nemovitostí, náklady na zhotovení geometrického plánu a prohlášení vlastníka, daň z převodu nemovitosti, náklady na vypracování znaleckého posudku, případně provizi zprostředkovatelské kanceláři.
 3. Správní poplatek za ověření podpisů město Uherské Hradiště nehradí.

Článek VII.
Postup při koupi bytového domu, bytu
 

 1. V případě zájmu o koupi bytového domu nebo bytu podají jednotliví nájemci žádost na město Uherské Hradiště, odbor správy majetku města. V této žádosti uvedenou, zda mají zájem o koupi bytového domu nebo bytu podle Článku III., odst. 1. písm. a) či podle odst. 1. písm. b) téhož článku.
 2. Na základě podané žádosti dle odstavce č. 1, tohoto článku, město Uherské Hradiště zveřejní záměr na prodej bytového domu nebo bytu a písemně informuje nájemce.
 3. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru pro prodej bytového domu nebo bytu zašle město Uherské Hradiště cenovou nabídku.
 4. K zaslané cenové nabídce se mohou nájemci v zákonné lhůtě písemně vyjádřit, zda s cenovou nabídkou souhlasí či nikoliv.
 5. V případě prodeje jednotlivých bytů v bytovém domě dle Článku III., odst. 1. písm. a) musí nájemce spolu se souhlasem s cenovou nabídkou složit částku výši 5.000,- Kč za byt na účet města Uherské Hradiště, či do pokladny Městského úřadu Uherské Hradiště.
 6. O částku uvedenou v odst. 5. tohoto článku se v případě uskutečnění koupě sníží prodejní cena.
 7. Neuskuteční-li se koupě z důvodu tzv. vyšší moci (např. zkáza, zničení domu, smrt nájemce, atd.) či odstoupením města Uherské Hradiště, od původního záměru prodat bytový dům či byt, částka uvedená odst. 5. tohoto článku bude vrácena.
 8. V případě prodeje bytového domu podle Článku III., odst. 1. písm. b) se ustanovení článku odst. 5, 6 a 7 tohoto článku nepoužije.
 9. V případě, že všichni nájemci, kterým byla zaslána cenová nabídka, projeví s touto svůj souhlas, a to ověřenými podpisy na Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a složením částky dle bodu 5, čl. VII., a nedojde k úhradě prodejní ceny maximálně 10% nájemníků ve stanovené lhůtě, bude postupováno přiměřeně podle § 22, odst. 1 a 2, zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, zákon o vlastnictví bytů, a to s účinností od 20. 4. 2009". Takto doplněné "ZÁSADY" se budou vztahovat k bytovým domům a bytům uvedeným v Příloze č. 1 "ZÁSAD", nepřevedeným ke dni 20. 4. 2009.
 10. V případě, že Nabídka převodu bytu, po schválení zastupitelstvem města, je nájemcům zasílána v jiném termínu, než Nabídky převodu ostatních bytů v bytovém domě, a to zejména z důvodu výpovědi z nájmu bytu podle § 711 občanského zákoníku, dále z důvodů uvedených v §§ 706, 708 a 715 občanského zákoníku, se cena bytu stanoví ke dni odeslání cenových nabídek na ostatní byty v bytovém domě. Takto doplněné "ZÁSADY" se budou vztahovat k bytům v bytových domech uvedeným v Příloze č. 1 "ZÁSAD", nepřevedeným ke dni 23. 6. 2009.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Zastupitelstvo města Uherské Hradiště si vyhrazuje právo v případě prodeje bytových domů a bytů uvedených v příloze č. 1 těchto ZÁSAD schvalovat potřebné kroky vedoucí k tomuto prodeji bez předchozího projednání v komisích Rady města Uherské Hradiště a v Radě města Uherské Hradiště.
 2. V případě prodeje bytového domu č.p. 853, ul. Dukelských Hrdinů, ve kterém se nachází mimo bytů i ateliér, bude postupováno přiměřeně podle těchto ZÁSAD.
 3. Nedílnou součástí těchto ZÁSAD je příloha č. 1 Seznam bytových domů a bytů navržených k prodeji.
 4. Tyto ZÁSADY byly schváleny unesením č. 75/6/Z/2007, Zastupitelstva města Uherské Hradiště, ze dne 20. 8. 2007.
 5. Doplnění č. 1 ZÁSAD bylo schváleno usnesením č. 274/19/Z/2009, Zastupitelstva města Uherské Hradiště, ze dne 20. 4. 2009.
 6. Doplnění č. 2 ZÁSAD bylo schváleno usnesením č. 304/20/Z/2009, Zastupitelstva města Uherské Hradiště, ze dne 22. 6. 2009.
 7. Doplnění č. 3 ZÁSAD bylo schváleno usnesením č. 72/5/ZM/2011, Zastupitelstva města Uherské Hradiště, ze dne 20. 6. 2011.
 8. Doplnění č. 4 ZÁSAD bylo schváleno usnesením č. 72/5/ZM/2011, Zastupitelstva města Uherské Hradiště, ze dne 20. 6. 2011. 
   

 

Květoslav Tichavský, v. r.
starosta

 

Ing. Stanislav Blaha, v. r.

místostarosta
 

 

Příloha č. 1 - Seznam bytových domů a bytů navržených k prodeji

Zveřejněno dne: 01.12.2010   Datum poslední aktualizace: 16.04.2014
Zodpovědná osoba: Tománková Marta