Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Pravidla pro nakládání s byty

Jednací číslo:  
Datum schválení: 13.12.2004 
Účinnost od-do: 01.01.2005 - Neomezená 
Plánovaná revize: 01.01.2012 
Typ předpisu: Další předpisy města 
Zpracovatel:  

Pravidla pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby

Úplné znění ke dni 1. 1. 2010
 

 

I. Úvodní ustanovení 

 1. Tato pravidla se vztahují na byty, které byly postaveny z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích pro příjmově vymezené osoby dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.
 2. Podle nařízení vlády č. 146/2003 Sb. (§ 4), dále jen citované nařízení: „podmínkou, za níž se dotace poskytuje, dále je, že obec:
  1. Nepřevede vlastnictví k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytové jednotce ani jejich spoluvlastnický podíl na jinou osobu,
  2. nezřídí k bytovému domu, rodinnému domu nebo bytové jednotce zástavní právo ve prospěch třetí osoby s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý na výstavbu,
  3. neprovede změnu užívání bytu k jiným účelům než k bydlení a byt zůstane po celou dobu nájemním bytem,
  4. nestanoví nájemné z bytu na který byla poskytnuta dotace, vyšší než součin pořizovací ceny bytu a měsíčního koeficientu 0,00333, takto stanovené nájemné může obec každoročně k l. červenci, nejdříve však po 12 měsících, upravit mírou inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 měsíců předposledního kalendářního roku a zveřejněnou Českým statistickým úřadem,
  5. nepodmíní uzavření smlouvy o nájmu bytu složením finančních prostředků na úhradu nákladů výstavby ani jiným finančním plněním, uzavřít lze pouze o smlouvu o poskytnutí vratné zálohy, jejíž výše nepřesáhne trojnásobek měsíčního nájemného,
  6. nedá souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu,
  7. uzavře smlouvu o nájmu bytu vystavěného s dotací podle tohoto nařízení pouze s příjmově vymezenou osobou, která nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu, ani je neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni. Tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet,
  8. uzavře smlouvu o nájmu bytu vystavěného s dotací podle tohoto nařízení nejdéle na dobu dvou let, přičemž smlouvu lze opakovaně prodloužit. V tomto případě nemusí být podmínky uvedené v písmenu g) splněny.“
 3. Nájemní smlouvy na byty, příp. na nebytové prostory v bytových domech uzavírá s žadateli určenými Městem Uherské Hradiště, na základě mandátní smlouvy R. K. Servis, spol. s r. o., Uherské Hradiště (dále jen správce).
 4. Nájemní smlouvu musí budoucí nájemce uzavřít se správcem do 15 dnů od obdržení nabídky k uzavření nájmu na byt, a to ještě před nastěhováním se do bytu. Po uplynutí této lhůty platnost nabídky zaniká. 

 

II. Podání žádosti o nájem bytu pro příjmově vymezené osoby 

 1. Fyzická osoba(žadatel), která se uchází o nájem bytu pro příjmově vymezené osoby, je povinna podat žádost o byt na odbor správy majetku města Městského úřadu Uherské Hradiště.
 2. Žádost o nájem bytu může podat občan ČR způsobilý k právním úkonům, který splňuje tyto podmínky:
  1. Nemá vlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu, ani je neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni. Tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet.
  2. Nemá vůči Městu Uherské Hradiště žádné finanční závazky,
  3. Jehož příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhne u samostatně žijící osoby 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy a u osoby s dalšími členy domácnosti 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy dle § 2, písm. f, citovaného nařízen,
  4. K žádosti o bezbariérový byt doloží lékařské potvrzení o nutnosti bezbariérového bytu a sdělení, že žadatel je schopen samostatného bydlení

 

III. Evidence žádostí 

 1. Odbor správy majetku Městského úřadu Uherské Hradiště vede samostatný seznam žadatelů o nájem bytu pro příjmově vymezené osoby.
 2. Žadatel o nájem bytu pro příjmově vymezené osoby bude o zapsání do seznamu vyrozuměn písemně do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
 3. Žádost se vyřadí z evidence:
  1. přestane-li splňovat podmínky pro podání žádosti dle bodu II.
  2. je-li bytová potřeba žadatele uspokojivě vyřízena jiným způsobem
  3. zjistí-li se, že žadatel při podání, potvrzení nebo změně své žádosti uvedl nepravdivé údaje, které ho neoprávněně zvýhodní
  4. v případě, že žadatel bez vážného důvodu odmítne uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby přiměřený jeho žádosti nebo bez vážných důvodů do 15-ti dnů od výzvy neuzavře nebo nesloží kauci v daném termínu. Odmítnutí bytu bude protokolárně zaznamenáno na odboru správy majetku města.
  5. Jestliže žadatel od své žádosti písemně odstoupí nebo ve lhůtě do 30 dnů od převzetí nebude reagovat na výzvu Města, odboru správy majetku města, k aktualizaci žádosti o nájem městského bytu.
 4. Žádost o byt bude vyřazena z evidence žadatelů dle bodu 3 odborem správy majetku města, po předchozím projednání v bytové komisi. Tato skutečnost bude žadateli písemně oznámena. 

 

IV. Stanovení pořadí žádostí

 

Bytová komise po vyhodnocení žádostí sestaví návrh pořadníku na nájem bytů pro příjmově vymezené osoby, který bude předložen radě města ke schválení. V pořadníku budou uvedeni i náhradníci, pro případ, že by žadatel byt odmítl, nesplňoval podmínky citovaného nařízení atd.

 

 

V. Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy

 1. Město Uherské Hradiště uzavře prostřednictvím správce nájemní smlouvy s žadatelem o uzavření nájmu bytu pro příjmově vymezené osoby.
 2. Před uzavřením nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby, budoucí nájemce doloží výši příjmů dle citovaného nařízení.
 3. Před uzavřením nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby správce uzavře s budoucím nájemcem Smlouvu o kauci na byt a budoucí nájemce složí na účet vratnou zálohu, jejíž výše nepřesáhne trojnásobek měsíčního nájemného z předmětného bytu. Výše zálohy činí u bytu:
  0+1 cca 30 m2 cca 2.500,- Kč
  1+1 cca 35 m2 cca 3.500,- Kč
  2+1 cca 50 m2 cca 4.500,- Kč
 4. Nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby se uzavírají na dobu určitou, a to 2 let. Po uplynutí této doby v případě dodržení podmínek citovaného nařízení a souhlasu města, může být nájemní smlouva prodloužena opět na dobu určitou 2 let.
 5. Po uplynutí lhůt nájemních smluv uzavřených na dobu určitou, uvedených v předchozím odstavci č. 4, budou nájemní smlouvy prodlužovány Dodatkem k nájemní smlouvě pro příjmově vymezené osoby, a to o dobu nájmu předmětného bytu, vždy na dobu určitou 2 let. Před schválením uzavření Dodatku k nájemní smlouvě pro příjmově vymezené osoby radou města nájemce doloží podklady dle odst. 2, článku II. Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby.

   


VI. Přechod nájmu bytu

 1. Přechod nájmu bytu bude pronajímatelem uznán pouze po splnění podmínek uvedených v občanském zákoníku § 706 odst. 1 a § 708, které je nutno prokázat následujícími skutečnosti:
  1. příbuzenský vztah
  2. hlášení k trvalému pobytu v předmětném bytě (uvedeno v občanském průkaze po dobu stanovenou v Občanském zákoníku)
  3. potvrzení správce o tom, že žadatel o přechod nájmu bytu byl zapsán v evidenčním listě bytu původního nájemce.

 

VII. Podnájem bytu


Město na základě § 4, písm. f) citovaného nařízení nevydá souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu pro příjmově vymezené osoby, dle § 719 občanského zákoníku.
 

 

VIII. Sankce 

 1. Úmyslné protiprávní získání či obsazení městského bytu, může být stíháno podle § 249a trestního zákona.
 2. Při uvedení nesprávných údajů nebo jejich zatajení (např. o příjmu) s nájemníkem bude ukončena nájemní smlouva – žaloba na přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu. 

   

 

IX. Závěrečná ustanovení 

 1. Pravidla pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby byla schválena usnesením rady města č.733/47 ze dne 13. prosince 2004.
 2. Pravidla pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby nabývají účinnosti dne 1. 1. 2005.
 3. Změna Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby s účinností ode dne 12. 7. 2005 – schváleno usnesením RM č. 950/63/R/2005 ze dne 12. 7. 2005
 4. Doplnění č. 1 Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby s účinností ode dne 11. 8. 2009 – schváleno usnesením RM č. 1127/65/R/2009 ze dne 11. 8. 2009. V Uherském Hradišti dne 20. 1. 2010

 

Ing. Libor Karásek, v. r.

starosta

 

Květoslav Tichavský, v. r.

místostarosta

Zveřejněno dne: 20.01.2010   Datum poslední aktualizace: 16.04.2014
Zodpovědná osoba: Tománková Marta