Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Životní prostředí a městská zeleň

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správa
Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 18.04.2014
Zodpovědná osoba: Fryšták Květoslav
13.02.2012

Výskyt plevelů ohrožujících životní prostředí

Výskyt plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a ohrožují životní prostředí  číst více
 
13.02.2012

Kácení dřevin - výchovná probírka/obnova porostů

Kácení dřevin - výchovná probírka nebo obnova porostů  číst více
 
13.02.2012

Oznámení provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší

Oznamovací povinnost provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší  číst více
 
13.02.2012

Zjištění poškozování přírody a krajiny

Zjištění poškozování přírody a krajiny (např. významného krajinného prvku)  číst více
 
13.02.2012

Žádost o vydání loveckého lístku

Žádost o vydání loveckého lístku dle § 47 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (zákon o myslivosti)  číst více
 
13.02.2012

Lov zvěře do dvou let věku

Lov zvěře samičí a samčí do dvou let věku, pro kterou není v honitbě stanoven minimální a normovaný stav  číst více
 
13.02.2012

Snížení stavu zvěře, zrušení chovu, povolení lovu

Snížení stavu zvěře a zrušení jejich chovu, povolení lovu mimo dobu lovu  číst více
 
13.02.2012

Udělení licence - odborný lesní hospodář

Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře  číst více
 
13.02.2012

Souhlas dle zákona č. 114/1992 Sb.

Souhlas či závazné stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  číst více
 
13.02.2012

Koordinované závazné stanovisko k PD stavby

Koordinované závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby  číst více
 
13.02.2012

Havárie na úseku vodního hospodářství

Havárie na úseku vodního hospodářství (havárie na vodním toku či vodním díle)  číst více
 
13.02.2012

Kácení dřevin - mimo les na obecním pozemku

Kácení dřevin rostoucích mimo les na obecním pozemku  číst více
 
13.02.2012

Kácení dřevin - mimo les na soukromém pozemku

Kácení dřevin rostoucích mimo les na soukromém pozemku  číst více
 
13.02.2012

Ohlašování evidence odpadů

Ohlašování evidence odpadů původci a oprávněnými osobami  číst více
 
13.02.2012

Povolení stavby čistírny odpadních vod

Povolení stavby čistírny odpadních vod (ČOV) včetně vypouštění odpadních vod z ČOV  číst více
 
13.02.2012

Souhlas s vydáním územního rozhodnutí

Souhlas s vydáním územního rozhodnutí (územního souhlasu), jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, podle ustanovení § 14 zákona č. 289/1995 Sb.  číst více
 
13.02.2012

Souhlas s upuštěním od třídění odpadů

Souhlas s upuštěním od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů  číst více
 
13.02.2012

Souhlas s dělením lesních pozemků

Souhlas s dělením lesních pozemků, při kterém klesne výměra jednoho dílu pod 1 ha dle § 12 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb.  číst více
 
13.02.2012

Souhlas s trasou dle § 7 odst. 3 z.č. 334/1992 Sb.

Souhlas s trasou dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu  číst více
 
13.02.2012

Vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu

Souhlas s vynětím pozemku ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu  číst více
 
13.02.2012

Povolení stavby vodovodu, kanalizace apod.

Povolení stavby vodovodu, kanalizace, odlučovače ropných látek, lapače tuků  číst více
 
13.02.2012

Zjištění poškozování dřevin rostoucích mimo les

Zjištění poškozování či ničení dřevin rostoucích mimo les  číst více
 
13.02.2012

Požadavek na opravu dětského hřiště a sportoviště

Požadavek na opravu dětského hřiště a sportoviště ve správě odboru správy majetku města.   číst více
 
13.02.2012

Souhlas s odnětím pozemků plnících funkce lesa

Souhlas s trvalým (dočasným) odnětím nebo omezením pozemků určených k plnění funkce lesa do výměry 1 ha  číst více