Chci stavět, rekonstruovat

4. Základní informace k životní situaci

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, kdo chce předmětný záměr uskutečnit, případně jeho zplnomocněný zástupce. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Záměr zpracovat do grafické podoby, z níž by bylo možné jeho posouzení (zákres do snímku z katastrální mapy, půdorys, pohled). Po konzultaci s pracovníkem Stavebního úřadu předložit jím stanovené vypsané formuláře s příslušnými přílohami.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Konzultací s pracovníkem Stavebního úřadu města Uherského Hradiště.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Stavební úřad města Uherského Hradiště 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Na MěÚ Uh. Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, který je obecným stavebním úřadem dle stavebního zákona. 


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Při vstupní konzultaci nejsou třeba žádné doklady. 


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formulář pro umístění i povolení stavby je určen charakterem stavby (viz. bod 30). K dispozici na internetových stránkách města Uherského Hradiště. 


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, část I, pol. 17:  

 1. Vydání stavebního povolení
  1. ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty: Kč 300
  2. ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty: Kč 1 000
  3. ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m 2: Kč 300
  4. ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními: Kč 300
  5. ke stavbě řadových garáží: Kč 300 a 150 Kč za čtvrté a každé další stání nejvýše Kč 2 500
  6. ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e), ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e): Kč 300
  7. k drobným stavbám, a jejich změnám Kč 300
  8. k dočasným stavbám zařízení staveniště: Kč 300
  9. ke stavbě neuvedené v písmenech a) až h): Kč 3 000 ( k její nástavbě a přístavbě: Kč 2 500 k její stavební úpravě nebo ke stavbě ), přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v tomto písmenu: Kč 1 000
 2. Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením (včetně změny podmínek stavebního povolení) nebo o prodloužení platnosti stavebního povolení Kč 300
 3. Vydání povolení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení: Kč 1 000
 4. Vydání povolení terénních úprav: Kč 1 000
 5. Podání žádosti o vydání osvědčení o jmenování autorizovaným inspektorem: Kč 10 000 
   

Předmětem poplatku není:

 • Písemné sdělení stavebního úřadu k ohlášení stavby, její změny, ani k ohlášení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení.

Osvobození :

 • Od poplatku podle bodu 1 písmene f) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP a ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu. 

Poznámky :
Je-li jedním stavebním povolením povolováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky. 

Stavby ubytovacích zařízení, stavby hromadných garáží, liniové stavby nebo stavby vodních děl se posuzují jako stavby uvedené v bodě 1 písmenu i) této položky. 

Správním úřadem, příslušným k vybrání poplatku podle této položky, je i speciální stavební úřad ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění:

Zemědělskou účelovou stavbou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba pro drobné pěstitelství, stavba pro drobné chovatelství a stavba vinného sklepu. Zastavěná plocha těchto staveb se měří nad podnožím. 

Za vydání dodatečného povolení stavby se vybírá poplatek podle bodu 1 této položky. 

POPLATKY dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, část I, pol. 18:

 1. Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o změně využití území nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území: Kč 1 000
 2. Vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Kč 500 

Předmětem poplatku není:

 • Vydání rozhodnutí uvedené v písmenu a) této položky, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jen stavební povolení. 

 Upozornění: výše poplatků bude od 1. 1. 2013 upravena podle novelizovaného stavebního zákona!


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30-ti dnů pro vydání stanovisek pro jednoduché případy; jinak do 60-ti dnů. V řízení mohou být stanoveny konkrétní lhůty (v případě přerušení řízení lhůty neběží). 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Ve stavebně správním řízení jsou účastníci stanoveni stavebním zákonem, příp. správním řádem (obecně ti, kteří mohou být rozhodnutím správního orgánu přímo dotčeni). 


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Elektronická podatelna (přílohy k žádostem je však třeba doložit fyzicky), nutno elektronický podpis. 


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Podle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, dle zákona č. 500/2004 Sb., (správního řádu), dále dle zákona č. 128/2000 Sb., (zákon o obcích). 


18. Jaké jsou související předpisy 

Prováděcí vyhlášky: 499/2006 Sb., 501/2006 Sb., 503/2006 Sb., 398/2009 Sb., 526/2006 Sb., 268/2009 Sb.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí ve stanovené lhůtě (dle správního řádu). 

Mimořádné:

 • podnět na přezkumné řízení (dle správního řádu).  

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Do 2.000.000,- Kč v případě porušení stavebního zákona (§178-181 stavební zákon). 


21. Nejčastější dotazy

Možnost umístění stavby v dané lokalitě (pozemky dle platné územně plánovací dokumentace). 


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ze stavebního zákona:
http://portal.gov.cz/portal/obcan
http://www.uur.cz/ 


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavebního odboru a památkové péče


26. Kontaktní osoba

Ing. Rostislav Novosad, tel. 575525150, email: rostislav.novosad@mesto-uh_cz 


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

09.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Osobní projednání na zdejším stavebním úřadu. 


Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Rostislav Novosad

T: 572 525 150
M: 606 422 556
E: Rostislav.Novosad@mesto-uh_cz