Dotační program Ministerstva kultury

„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2017 – informace pro žadatele.

Související dokumenty:

pdf.pngDotační program Ministerstva kultury - vyhodnocení 2016, soubor typu pdf, (954,25 kB)
pdf.pngFormulář žádosti, soubor typu pdf, (327,34 kB)
pdf.pngOpatření - změna zásad, soubor typu pdf, (143,6 kB)
pdf.pngZásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu MK, soubor typu pdf, (153,61 kB)


Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. 

Tento dotační program umožní Ministerstvu kultury alokovat příspěvek ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturní památky prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program") je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky v souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 

Ministerstvo stanovilo v závislosti na schváleném státním rozpočtu finanční kvóty na rok 2017 pro jednotlivé obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP"). Státní finanční podpora na rok 2017 pro obecní úřad obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště byla stanovena ve výši 927 000,00 Kč. 

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Z programu nelze hradit náklady na modernizace objektů, úpravy veřejných prostranství (komunikací, terénní úpravy) a pořízení stavebně- historického nebo restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace apod.
Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.
Minimální podíl vlastníka je 10 % nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

Administrace programu bude probíhat v zásadě podle shodných pravidel jako v loňském roce, tj. obce s rozšířenou působností budou i nadále samy rozhodovat o alokaci finančních prostředků z přiznané kvóty, zatímco administrativa transferu finanční podpory k vlastníkovi kulturní památky dle návrhu obce s rozšířenou působností zůstane záležitostí Ministerstva kultury. 

Žadatelé budou podávat žádosti na příslušném formuláři spolu s povinnými přílohami (viz příloha) prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností, tj. na adresu:
Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště 

Termín pro odevzdání žádostí:
1. kola je 29. 2. 2017
2. kola je 30. 4. 2017 

Kontaktní osoba:
Věra Mikulková, tel. 572 525 249, email: vera.mikulkova@mesto-uh_cz   

Informace o poskytování dotací v rámci dotačního programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html