Dotační programy

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro II. pololetí roku 2017 dotační programy na:
  • podporu obnovy historické architektury města Uherské Hradištěadministrátor programu: útvar městského architekta,
  • podporu činností v oblasti životního prostředí, administrátor programu: odbor správy majetku města,
  • podporu rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání, administrátor programu: odbor kultury, školství a sportu,
  • podporu rozvoje sportu, administrátor programu: odbor kultury, školství a sportu
  • podporu rozvoje kultury, administrátor programu: odbor kultury, školství a sportu
  • podporu rozvoje cestovního ruchu, administrátor programu: odbor kultury, školství a sportu
  • podporu sociálních a navazujících služeb, administrátor programu: odbor sociálních služeb,
  • podporu rozvoje bydlení města Uherské Hradiště, administrátor programu: odbor ekonomický

 

Vyhlášené dotační programy byly schváleny Usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 258/16/ZM/2017 ze dne 27.02.2017.


Termín přijímání žádostí o poskytnutí dotace pro II. pololetí 2017 je stanoven od 13.04.2017 do 30.06.2017.


Žádost o poskytnutí dotace, dotační program, vzor veřejnoprávní smlouvy, pravidla pro poskytování dotací, mimo elektronické formy, jsou k dispozici u administrátorů jednotlivých dotačních programů. 

 

Individuální dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště

Nezávisle na vyhlášených dotačních programech mohou být podávány individuální žádosti na podporu projektů, akcí, které nejsou podporovány žádným dotačním programem. Příjem individuálních žádostí probíhá průběžně celoročně.