Město obdrželo dotaci na ÚAP

Tvorbu územně analytických podkladů podpoří Fondy EU.

Dalším úspěšným projektem města Uherské Hradiště, který získal podporu Fondů Evropské unie, je projekt „Podpora při zavádění územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště“. Celkový rozpočet projektu dosahuje téměř 900 tisíc Kč, z toho 85 % nákladů bude v rámci Integrovaného operačního programu podpořeno zdroji Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), zbývajících 15 % bude uhrazeno prostředky státního rozpočtu.

 

Cílem projektu je pořízení územně analytických podkladů (ÚAP) pro všech 48 obcí územně správního obvodu tzv. obce s rozšířenou pravomocí (ORP) Uherské Hradiště. V rámci projektu bude vytvořena digitální tématická databáze geografických podkladů nezbytných pro Rozbor udržitelného rozvoje území (např. chráněná území, kulturní památky, hranice záplavových území, polohy inženýrských sítí a jejich ochranná a bezpečnostní pásma, chráněná ložisková území a mnoho dalších oblastí či hodnot území, stejně jako i hlavní záměry veřejné správy) a stanovena pravidla pro nakládání a práci s takto uspořádanými informacemi.

 

V následném kroku bude proveden vlastní Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ). Jeho výsledky budou uspořádány a prezentovány ve formě textových a grafických výstupů, které budou základními podklady pro jednotné zpracování územních plánů v celém správním obvodu města.

 

Tento postup umožní efektivnější výkon státní správy v oblasti územního plánování. Pořízené ÚAP se totiž stanou nedílnou součástí ÚAP Zlínského kraje a v konečné fázi budou dostupné prostřednictvím dálkového přístupu v prostředí Portálu ÚAP a územních plánů Zlínského kraje. Centralizované pořízení a správa ÚAP také uspoří jednotlivým obcím značné náklady, které se přesunou na státní správu obce s rozšířenou působností a budou pokryty prostřednictvím příspěvku na výkon státní správy.

 

Další informace: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

 

Pozn.: Dálkový přístup k ÚAP a RURÚ je umožněn internetovým portálem. Na tomto portále jsou zpřístupněny pomocí mapového serveru „portál JÚAP“ jak geografické údaje o území uspořádané do mapových kompozic (výkres limitů, výkres hodnot, výkres záměrů….), tak i první územní plány zpracované v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Odkazy na portál ÚAP naleznete pod tímto článkem a v ikoně ÚAP v záhlaví webové stránky města Uherské Hradiště (www.mesto-uh.cz).

 

logo_IOP_EU_MMR

 
 

  
Související odkazy: