Oddělení správy pozemků

Popis činnosti

 • sleduje a kontroluje plnění rozpočtu odboru v položkách týkajících se práce oddělení a správců,
 • eviduje ostatní nemovitý majetek města, jeho název, výčet, stav (pozemky),
 • zajišťuje výkon agendy spojené s vyřizováním restitučních nároků,
 • zajišťuje výkon agendy spojené s vyřizováním duplicitních zápisů do katastru nemovitostí,
 • spolupracuje s katastrálním úřadem, katastrální pracoviště Uherské Hradiště, ÚZSVM, Státním pozemkovým úřadem, Povodím Moravy s.p., ŘSD, ŘSZK, Zlínským krajem,
 • v rámci zpracování pozemkových úprav jedná se Státním pozemkovým úřadem,
 • účastní se jednání týkajících se pozemkových úprav, spolupracuje v této souvislosti s projektanty pozemkových úprav, jedná s vlastníky pozemků patřících do pozemkových úprav,
 • provádí kontroly věcné a cenové správnosti splátkových listů a faktur,
 • zajišťuje technické podklady pro příslušné smlouvy, jedná s geometry, geodety a soudními znalci,
 • vede evidenci žadatelů o převod, pronájmy, výpůjčky nemovitého majetku, jedná s žadateli,
 • připravuje a uzavírá smlouvy na dlouhodobé pronájmy a výpůjčky,
 • vede evidenci veškerého nakládání s nemovitým majetkem města,
 • připravuje a uzavírá smlouvy na pronájmy restauračních zahrádek,
 • vede evidenci zemědělské půdy, dohlíží nad uzavíráním příslušných nájemních smluv a jejich aktualizaci,
 • připravuje materiály pro jednání komise pro nakládání s majetkem města, účastní se jejich jednání, vyhotovuje zápisy z jednání komise, řeší úkoly plynoucí z jednání komise,
 • na základě doporučení komise dále zpracovává materiály pro schůzi rady města a zasedání zastupitelstva města, připravuje návrhy usnesení včetně důvodových zpráv,
 • zveřejňuje na internetových stránkách města aktuální záměry (a to včetně odkazu v mapovém systému GIS) a poskytuje podklady právnímu odboru pro zveřejnění na úřední desce města,
 • projednává s právními zástupci města zastupování v právních sporech,
 • sestavuje smlouvy související s činností oddělení,
 • vede agendu věcných břemen, jedná se správci inženýrských sítí, včetně uzavírání příslušných smluv,
 • na žádost ekonomického odboru zajišťuje podklady pro účetní evidenci majetku (reálné ocenění), zajišťuje aktualizaci interního oceňovacího podkladu odboru (hodnotová mapa),
 • spolupracuje a zajišťuje podklady pro potřeby města v souvislosti s čerpáním dotací z EU,
 • každoročně se podílí na inventarizaci nemovitého majetku města,
 • spolupracuje s místními komisemi, řeší jejich podněty,
 • vydává pro fyzické osoby souhlas s umístěním nadzemních staveb na pozemcích ve vlastnictví města (např. sjezdů, chodníků, zpevněných ploch mimo odstavná stání) před uzavřením příslušné smlouvy (např. o výpůjčce, nájemní nebo kupní) na dotčenou část městského pozemku,
 • podává za město žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků podle stavebních předpisů, a to jak vůči zdejšímu obecnému stavebnímu úřadu, tak i u obecných stavebních úřadů s jinou územní působností, kde město vlastní pozemky, které by mohly být předmětem scelení nebo rozdělení,
 • vydává souhlas s umístěním přístaveb na městských pozemcích u stávajících staveb jiných právnických a fyzických osob (např. lodžie, zateplení budov) před uzavřením příslušné smlouvy (např. o výpůjčce, nájemní nebo kupní) na dotčenou část městského pozemku,
 • provádí správu místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství,
 • připravuje rozhodnutí zastupitelstva města o nabytí nemovitých věcí z výstavby.