Oznámení provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší

Oznamovací povinnost provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

4. Základní informace k životní situaci

Jsem provozovatel malého zdroje?
Malé stacionární zdroje jsou spalovací zdroje znečišťování ovzduší o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 200 kW a některé ostatní stacionární zdroje, jejichž roční spotřeba organických rozpouštědel je menší než 0,6 tuny a dále např. plocha, na které jsou prováděny práce nebo činnosti, které způsobují nebo mohou způsobovat znečišťování ovzduší, dále sklad a skládka paliv, surovin, produktů, odpadů a další obdobné zařízení nebo činnosti. Na stacionární zdroje s výkonem do 50 kW se nevztahuje oznamovací povinnost dle zákona o ovzduší a nejsou předmětem poplatku. 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Provozovatel zdroje, není-li taková osoba, považuje se za provozovatele vlastník zdroje znečišťování.  


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Tyto povinnosti jsou upraveny zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně jsou popsány v §12 a 19 zákona. Nejlépe je prostudovat si příslušná ustanovení zákona. Zde se zabýváme pouze povinnostmi, u kterých je stanoven nějaký termín,

 • §12:
  • Oznámit stacionární zdroj, který vypouští těkavé organické látky v množství do 0,6 t za rok, obecnímu úřadu způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, vést evidenci těkavých látek a poskytnout každoročně přehled o jejich spotřebě obci
  • Zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů, a to nejméně jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady do 2 měsíců od jejich zjištění, pokud se s obecním úřadem nedohodnou jinak; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW; za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví
  • Oznámit obecnímu úřadu provedení povinného měření a kontroly a jejich výsledky do 30 dnů od data jejich uskutečnění
  • Výše uvedené povinnosti se nevztahují na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.
 • §19:
  • Provozovatelé malých stacionárních zdrojů platí poplatky za znečišťování ovzduší, o jejichž výši rozhoduje obecní úřad (dále jen "správce poplatku")
  • Provozovatel malého zpoplatněného zdroje je povinen zaslat do 31. března po skončení poplatkového období podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok
  • Spalovací zdroj o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW včetně není předmětem poplatku za znečišťování ovzduší a nevztahuje se na něj oznamovací povinnost.
  • Provozování spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném výkonu nad 50 kW a do 200 kW, který nepoužívá jako palivo koks, biomasu, plynná paliva dostupná ve veřejných rozvodných a distribučních sítích nebo topný olej s obsahem síry do 0,1% je zpoplatněno dle sazeb poplatků pro malé spalovací zdroje dané zákonem o ovzduší.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Do 31. března po skončení poplatkového období zaslat podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok.  


8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, Uh. Hradiště.   


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Na odd. vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, 4. patro, kanc. č. 445 v úředních dnech (pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hod.), v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě (tel. 572 525 845).  


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Informaci o množství a druhu spalovaného paliva za zpoplatněný rok a roční množství emise těkavých organických látek nebo emise tuhých znečišťujících látek.  


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formuláře nejsou předepsané. 


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

O výši poplatku provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší rozhoduje odbor stavebního úřadu a životního prostředí podle množství vypouštěných znečišťujících látek a jejich příslušné sazby. Poplatky se pohybují od 500 Kč do 40 000 Kč.   


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 6 měsíců od doručení oznámení.  


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Při zpoplatňování malých zdrojů znečišťujících ovzduší jsou účastníci pouze provozovatel zdroje a správce poplatku. 


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Pouze činnosti dané legislativou na úseku ochrany ovzduší. 


16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znení pozdějších předpisů a navazujících prováděcích vyhlášek.


18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší za malé zdroje lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a to k odvolacímu orgánu, kterým je Krajský úřad Zlínského kraje prostřednictvím zdejšího Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště.  


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V souladu s ustanovením § 40 zákona o ochraně ovzduší za nesplnění povinnosti je možné uložit pokutu o výši 500,- Kč až 20 000,- Kč.  


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Dále viz bod 9 a 16.  


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

Veškeré další povinnosti vyplývající z citovaného zákona pro ostatní provozovatele zdrojů.  


25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí


26. Kontaktní osoba

Ing. Roman Šimeček, 572 525 845, roman.simecek@mesto-uh_cz   


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

09.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace