Pokyny pro umísťování reklamy

Program regenerace památkové zóny je zaměřen na reklamní znečištění města.

Zastupitelstvo města 7. prosince 2015 schválilo již pátou aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny.


Program je strategickým materiálem a metodickým nástrojem komplexní obnovy a údržby objektů i prostorů v městské památkové zóně, je souborem účelově zaměřených investičních i organizačních opatření, které přispívají k ochraně kulturního dědictví.


Z průzkumu a analýz provedených útvarem městského architekta, které se primárně týkaly stavebního stavu objektů a veřejných prostor, mimo jiné také vyplynulo, že reklamní zamoření historického jádra města přesahuje všechny meze. Problém s reklamním znečištěním narostl do nepřijatelného rozsahu a velmi poškozuje historický charakter a architektonické hodnoty památkové zóny.


Z celkového počtu 249 objektů v zóně bylo 48 objektů, městské nevyjímaje, označeno za reklamou vážně znečištěné a architektonicky znehodnocené, což je 1/5 všech domů. Je zřejmé, že v záplavě nejrůznějších informací a popisů se často vytrácí hlavní smysl reklamního sdělení. Nejúčinnější reklamou je kvalita, kultivovanost a stručnost, která je v harmonickém vztahu s architekturou domu. To znamená, že reklama je velikostně, barevně, proporčně a technickým provedením přizpůsobena svému umístění. Bohužel tak tomu v řadě případů vůbec není, o kvalitě výtvarného a designového zpracování ani nemluvě.


Proto město současně se schválením Programu regenerace schválilo Pokyny pro umísťování reklamních a informačních zařízení na území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma.


Tyto pokyny nenahrazují zákonné podmínky a předpoklady pro umístění reklamních a informačních zařízení. Jsou doporučujícími zásadami, kterými město zahajuje proces očištění prostředí městské památkové zóny a ochranného pásma od nepovolené reklamy a které slouží k nastavení obecných pravidel pro jejich regulaci.


Umístění reklamních a informačních zařízení musí respektovat Stavební zákon, Památkový zákon, zejména u novostaveb také Autorský zákon a z hlediska označení provozoven také Živnostenský zákon.


Pokyny jsou rovněž návodem zejména pro vlastníky, nájemce či provozovatele nemovitostí. Budou využitelné pro propagaci činností jednotlivých provozoven. Zásady obsahují výčet zařízení, která lze na území památkové zóny pro reklamu a propagaci používat, včetně přípustných materiálů a rozměrů, i povinností, které musí být splněny před instalací takových zařízení. Dále obsahují pravidla pro firemní označení budov.


Všechna již instalovaná reklamní a informační zařízení budou posuzována dle platných zákonů, ze kterých také vyplývají případné sankce.


V případě, že nepovolené zařízení na objektech historicky hodnotných odstraní a nahradí novým, které bude odpovídat platným předpisům i těmto obecným pokynům, mohou požádat o dotaci z Fondu obnovy historické architektury.


Není naším cílem na tomto místě reprodukovat všechny navržené zásady, kompletní verze Pokynů je uveřejněna níže v přílohách.

 

 

Ing. arch. Aleš Holý, Útvar městského architekta

 

Reklama 1

Reklama 2Přílohy: