Povinně zveřejňované informace

Každá fyzická a právnická osoba má právo, v souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, požádat o informace, které se vztahují k působnosti MěÚ.

Základní informace poskytované Městským úřadem podle standardů ISVS.

1. Oficiální název:

 Město Uherské Hradiště   

2. Důvod a způsob založení:

Město Uherské Hradiště vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 24. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. 

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích). Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město spravuje své záležitosti samostatně. Při výkonu státní správy se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích, usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy a návrhy opatření, případně rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

3. Organizační struktura:

4. Kontaktní spojení - sídlo:

  Adresa   Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště
  Telefonní ústředna   572 525 111
  Fax   572 551 071
  Elektronická podatelna   epodatelna@mesto-uh_cz
  URL   http://www.mesto-uh.cz
  Odbory

 

Detašovaná pracoviště 

Revoluční 1023, Uherské Hradiště, 686 01
Protzkarova 33, Uherské Hradiště, 686 01

5. Případné platby můžete poukázat:

 • ČS, a.s., Uherské Hradiště
 • číslo účtu: 27-1543078319/0800 

6. Identifikační číslo organizace (IČ): 

 • 002 91 471 

7. Daňové identifikační číslo (DIČ): 

 • CZ00291471

8. Dokumenty:

 9. Žádosti o informace: 

10. Příjem žádostí a dalších podání: 

11. Opravné prostředky: 

12. Formuláře žádostí a podání:  

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

14. Nejdůležitější předpisy:

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: 

18. Seznam organizací: 

19. Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích dle § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 • Ekonomický odbor - zobrazit EKO
 • Odbor dopravních a správních agend - zobrazit DSA
 • Odbor investic - nezpracovává osobní údaje
 • Odbor kultury, školství a sportu - zobrazit KŠS
 • Odbor organizační správy a informatiky - nezpracovává osobní údaje
 • Odbor sociálních služeb - zobrazit OSS
 • Odbor správy majetku města - zobrazit SMM
 • Odbor stavebního úřadu a životního prostředí - zobrazit SŽP
 • Právní odbor - zobrazit PO
 • Útvar interního auditu- nezpracovává osobní údaje
 • Útvar kanceláře starosty - zobrazit ÚKS
 • Útvar městského architekta - nezpracovává osobní údaje
 • Živnostenský odbor - zobrazit ŽO 

20. Veřejně přístupné registry

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jindřich Stašek

T: 572 525 135
E: Jindrich.Stasek@mesto-uh_cz