Pozemky

Aktuální nabídka pozemků ve vlastnictví města k pronájmu nebo prodeji a informace o zřizování věcných břemen.

 • pdf Výpůjčka 2 ks sloupů veřejného osvětlení v k.ú. Uherské Hradiště (pdf, 271 KB)
  Jedná se o výpůjčku 2 ks sloupů veřejného osvětlení, které jsou součástí pozemku p. č. 653/23   (2 x 1 m2) v k.ú. Uherské Hradiště za účelem umístění zařízení Free WiFi hotspot.
 • pdf Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2010/772/SMM (pdf, 237 KB)
  Jedná se o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2010/772/SMM ze dne 18.8.2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 04.05.2015, týkající se výpůjčky pozemku p. č. 653/79 o celkové výměře 16 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a panem L. H., spočívajícího ve změně čl. III. Podmínky výpůjčky, v odst. 1., a to v novém termínu doby výpůjčky pozemku p. č. 653/79 o celkové výměře 16 m2 v k.ú. Uherské Hradiště nejpozději do 31.08.2019.
 • pdf Uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2010/958/SMM (pdf, 238 KB)
  Jedná se o uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2010/958/SMM ze dne 4.10.2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 04.05.2015, týkající se převodu pozemku p. č. 653/84 o celkové výměře 96 m2 a pozemku p. č. 1259/20 o celkové výměře 22 m2, oba v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a panem L. H., spočívajícího v prodloužení lhůty specifikované v čl. III. odst. 2. a v čl. V. odst. 2. této kupní smlouvy nejpozději do 31.05.2019 a v prodloužení lhůty specifikované v čl. III. odst. 4. této kupní smlouvy nejpozději do 31.08.2019.
 • pdf Výpůjčka 1 ks nenasvíceného optického vlákna v k.ú. Uherské Hradiště (pdf, 266 KB)
  Jedná se o výpůjčku 1 ks nenasvíceného optického vlákna kabelu metropolitní komunikační sítě v celkové délce 1 113 bm, vedeného v trase mezi budovou č. p. 834, Boženy Němcové, Uherské Hradiště (sídlo HZS Uherské Hradiště), která je součástí pozemku st. p. č. 1056 v k.ú. Uherské Hradiště a budovou č. p. 174, Hradební, Uherské Hradiště (sídlo Městské policie), která je součástí pozemku st. p. č. 203 v k.ú. Uherské Hradiště.
 • pdf Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště (pdf, 713 KB)
  Jedná se o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „D 55 5507 Babice – Staré Město“   na částech pozemků (dle přesné specifikace částí pozemků uvedené v důvodové zprávě) v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 659 93 390.
 • pdf Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu v k.ú. Uherské Hradiště (pdf, 268 KB)
  Jedná se o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p. č. 1059/52 o výměře cca 0,32 m2 (zateplení objektu) a na částech pozemku p. č. 1059/1 o výměře cca 29,82 m2 (zateplení objektu) a o výměře cca 103,12 m2 (lodžie), vše v k.ú. Uherské Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Zlínským krajem, Třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IČ 708 91 320.
 • pdf Výpůjčka částí pozemků v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště (pdf, 266 KB)
  Jedná se o výpůjčku části pozemku p. č. 880 o výměře cca 7,5 m2 a části pozemku p. č. 886/9 o výměře cca 41,3 m2, oba v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště.
 • pdf Pronájem části pozemku p. č. 2065/13 v k.ú. Mařatice (pdf, 279 KB)
  Jedná se o pronájem části pozemku p. č. 2065/13 o výměře cca 28 m2 v k.ú. Mařatice za účelem zřízení nadstřešeného vstupu a předzahrádky bez oplocení.
 • pdf Směna pozemků za část pozemku, vše v k.ú. Mařatice (pdf, 259 KB)
  Jedná se o směnu pozemků   p. č. 3010/50 o celkové výměře 765 m2, p. č. 3010/53 o celkové výměře 23 m2, p. č. 3010/71 o celkové výměře 282 m2, p. č. 3010/72 o celkové výměře 23 m2, p. č. 3010/73 o celkové výměře 494 m2, vše v k.ú. Mařatice, v SJM A. Š. a E. Š. a pozemků p. č. 3010/49 o celkové výměře 639 m2, p. č. 3010/68 o celkové výměře 276 m2, p. č. 3010/69 o celkové výměře 497 m2, p. č. 3010/74 o celkové výměře 2 m2, vše v k.ú. Mařatice, ve vlastnictví pana A. Š. za část pozemku p. č. 3013/29 o výměře cca 1 000 m2 v k.ú. Mařatice ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471.
 • pdf Převod spoluvlastnických podílů k pozemkům v k.ú. Hluk (pdf, 719 KB)
  Jedná se o převod spoluvlastnických podílů v rozsahu id. 1/6 k pozemkům (dle přesné specifikace pozemků uvedené v důvodové zprávě) o celkové výměře 7 767 m2 v k.ú. Hluk a v rozsahu id. 1/5 k pozemkům (dle přesné specifikace pozemků uvedené v důvodové zprávě) o celkové výměře 9 360 m2 v k.ú. Hluk.
 • pdf Převod pozemku p. č. 419 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště (pdf, 269 KB)
  Jedná se o převod pozemku p. č. 419 o celkové výměře 64 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště.
 • pdf Převod pozemku p. č. 418 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště (pdf, 270 KB)
  Jedná se o převod pozemku p. č. 418 o celkové výměře 147 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště.
 • pdf Převod pozemku p. č. 417 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště (pdf, 270 KB)
  Jedná se o převod pozemku p. č. 417 o celkové výměře 192 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště.
 • pdf Převod pozemků v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště (pdf, 268 KB)
  Jedná se o převod pozemku p. č. 405/4 o celkové výměře 71 m2, pozemku p. č. 406/1 o celkové výměře 155 m2, pozemku p. č. 415 o celkové výměře 243 m2, vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště.