Program rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030

Nový Program rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030 schválilo Zastupitelstvo města Uherské Hradiště v prosinci 2017. Program rozvoje města je výchozí koncepční dokument, který definuje směry rozvoje územního obvodu města do roku 2030.

pdf.pngProgram rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030, soubor typu pdf, (1,15 MB)

Program rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030 je základním rozvojovým dokumentem, který koordinuje procesy plánování sociálně ekonomického rozvoje území města. Skládá se z:

 1. Analytické části, která je hlavním zdrojem informací o řešeném území, hodnotí současnou sociálně – ekonomickou situaci a rozebírá klíčové oblasti rozvoj města. Je členěna do dvou základních částí:
 2. Návrhové části, která je definuje rozvojovou vizi města, 4 rozvojové oblasti, realizační cíle a konkrétní opatření.

Proces tvorby Programu rozvoje města pod vedením Řídící skupiny koordinoval  Realizační tým, návrhovou část PRM formulovaly Pracovní skupiny založené pro jednotlivé rozvojové oblasti.

Program byl zpracováván v průběhu let 2016 až 2017. Analytickou část zpracovával Realizační tým od ledna do července 2016. V květnu 2016 proběhlo veřejné fórum občanů města, jehož výsledky byly využity jako jedno z východisek pro formulaci cílů a aktivit. V průběhu května 2016 byli osloveni podnikatelé a neziskové organizace s žádostí o vyjádření svých potřeb ve vztahu k rozvoji města. Analytickou část v srpnu 2016 projednala a schválila Řídící skupina, která pověřila Realizační tým sestavením a svoláním Pracovních skupin k práci na návrhové části PRM.V prosinci 2016 facilitoval ředitel společnosti GaREP první kolo jednání Pracovních skupin, na přelomu března a dubna 2017 se Pracovní skupiny sešly na druhém jednání. Výstupy z jednání Pracovních skupin v podobě konceptu návrhové části PRM projednala a schválila 20. srpna 2017 Řídící skupina a uložila Realizačnímu týmu projednání návrhu PRM v orgánech města.

Řídící skupina

Řídící skupina zastřešovala řídící úroveň procesu tvorby PRM. Projednávala a schvalovala výstupy z jednotlivých etap tvorby PRM.

Členové Řídící skupiny:

 • Ing. Stanislav Blaha, starosta města a předseda ŘS, ODS
 • Ing. Zdeněk Procházka, místostarosta města, KDU-ČSL
 • PhDr. Ivo Frolec, místostarosta města, KRUH
 • Bc. František Elfmark, uvolněný člen Rady města, NEZÁVISLÝ
 • Ing. Hana Doupovcová, členka zastupitelstva města, ČSSD
 • Ing. Pavel Kroča, člen zastupitelstva města, KSČM
 • Marcela Čechová, ANO
 • Mgr. Zuzana Vandame, TOP09
 • Ing. Alois Šohajek, předseda Komise rady města pro rozvoj města
 • Mgr. Josef Botek, tajemník MěÚ Uherské Hradiště
 • Ing. Vladimír Moštěk, vedoucí Ekonomického odboru MěÚ Uherské Hradiště
 • Ing. arch. Aleš Holý, vedoucí Útvaru městského architekta MěÚ Uherské Hradiště
 • Ing. Karel Lecián, vedoucí Odboru správy majetku města MěÚ Uherské Hradiště

 Pracovní skupiny

Obsah návrhové části PRM formulovali členové čtyř odborných Pracovních skupin, tematicky zaměřených v souladu se čtyřmi rozvojovými oblastmi PRM. Členové Pracovních skupin na dvou jednáních vyhodnotili stav příslušné rozvojové oblasti, problémy a možnosti řešení a formulovali realizační cíle a jednotlivá opatření.

 

 


Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410
E: Jaroslav.Bican@mesto-uh_cz