Rozšíření sběru bioodpadu v oblasti Hliníku

Odbor životního prostředí městského úřadu v Uherském Hradišti ve spolupráci s firmou Odpady-Třídění-Recyklace, a.s. Uherské Hradiště připravil rozšíření odděleného třídění bioodpadu v lokalitě Hliník.

Každý rodinný dům ve vybrané lokalitě, jedná se o cca 300 rodinných domů, obdržel speciální nádobu s označením „bioodpad“, která bude sloužit k oddělenému sběru bioodpadu jak z domácností, tak i z údržby zahrádek. 

Svoz bioodpadu bude probíhat ve 14-ti denních intervalech. Jeden týden bude probíhat svoz běžného domovního odpadu, druhý týden svoz bioodpadu. Bioodpad bude svážen na kompostárnu k dalšímu využití. 

Občané rodinných domů ve vybrané lokalitě byli informováni o přípravě odděleného třídění bioodpadu informačním letákem, který byl dodán do jednotlivých domů. O zahájení odděleného sběru byli také informováni. Současně s nádobou na oddělené třídění bioodpadu obdrželi jak informační leták, tak i přesný harmonogram svozu bioodpadu a domovního odpadu. 

Nádoby na bioodpad umožní občanům třídění bioodpadu přímo „u domu“ a při správném třídění dalších využitelných složek komunálních odpadů jako např. papíru, skla, plastů, nebezpečných odpadů je možné minimalizovat množství zbytkového domovního odpadu. 

V loňském roce byl zahájen stejný způsob sběru bioodpadu ve vybraných ulicích v městské části Mařatice. Průměrně zde bylo sesbíráno 6,19 t bioodpadu při jednom svozu a 7,36 t zbytkového domovního odpadu bylo odvezeno na skládku. Z celkového množství odpadu činil bioodpad 46 %. Také můžeme konstatovat, že v loňském roce došlo k výraznému nárůstu celkově vytříděného bioodpadu ve městě. V roce 2005 bylo vytříděno 353 t bioodpadu a v roce následujícím již 513 t, to je o 160 t více. K nárůstu došlo především díky rozšíření třídění bioodpadu. 

Doufáme, že i rozšíření třídění bioodpadu v lokalitě Hliník zvýší množství vytříděného bioodpadu a občané podpoří svou účastí a vstřícným postojem tento záměr.