Vystavení nové registrační značky

4. Základní informace k životní situaci

Životní situace se týká výměny registrační značky z důvodu ztráty, poškození, odcizení apod. 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka, zástavní věřitel, popřípadě další osoby, jichž se zápis v registru vozidel týká.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Žadatel s sebou musí mít doklady uvedené v bodu č.10.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti na místně příslušném úřadě, tzn. dle místa pobytu fyzických osob nebo dle místa sídla firmy, které je uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku.


8. Na které instituci životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219b (za železničním podjezdem, u nemocnice).


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
oddělení registru řidičů a vozidel
přepážky č. 2 – 5
Tel.: 572 525 573-7, fax: 572 525 595

Úřední hodiny:

Po 8.00 - 17.00
St 8.00 - 17.00
8.00 - 12.00

Objednat se lze přes rezervační systém.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  • technický průkaz vozidla (osvědčení o registraci část II) + osvědčení o registraci vozidla
  • souhlas vlastníka (plná moc) daného vozidla, pokud žádost podává zástavní věřitel
  • doklad totožnosti, jde-li o fyzickou osobu
  • doklad o zřízení právnické osoby nebo fyzické osoby podnikatele (výpis z obch. rejstříku, živnostenský list, apod.) originál, popř. ověřená kopie
  • vyplněné a podepsané "Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou"
  • vypsaný formulář "Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou"

UPOZORNĚNÍ:
Při vystavení nových registračních značek z důvodu odcizení je nutné k žádosti doložit "Protokol sepsaný Policií ČR o oznámení odcizení". V případě výměny registračních značek za poškozené se původní značky odevzdají orgánu evidence, při výměně registračních značek z důvodu ztráty nebo odcizení pouze 1ks značky u vozidla, kterému byly přiděleny 2ks značek, se odevzdá orgánu evidence zbylá registrační značka. Pro provedení změny v registru je nutné vyplnit formulář "Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou". Pokud je vlastník shodný s provozovatelem, vyplní se pouze údaje o vlastníkovi vozidla. Pokud vlastník není shodný s provozovatelem, vyplní se jak údaje o vlastníkovi vozidla, tak i údaje o žadateli, což je provozovatel vozidla.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Pro zápis změny je nutné vyplnit formulář Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou. Formuláře jsou k dispozici na odloučeném pracovišti MěÚ Uherské Hradiště, Revoluční 1023.
Formulář "Oznámení o ztrátě/odcizení" se vyplní přímo na přepážce.  


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 o správních poplatcích.   

Výměna registrační značky z jakéhokoliv důvodu: 200 Kč za jeden kus RZ, tzn. vozidlo se 2 tabulkami 400 Kč + 50 Kč poplatek za zápis změn údajů.
Výměna registrační značky za poškozenou: 600 Kč + 50 Kč poplatek za zápis změn údajů.

Příklady správních poplatků:

  • nákladní, osobní automobil 450 Kč
  • přípojné vozidlo, motocykl 250 Kč

Poplatky se hradí v hotovosti přímo na přepážce před započetím evidenčního úkonu.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Výměna registračních značek je vyřízena na počkání, pouze v případech většího počtu žadatelů před koncem úředních hodin se žádost vyřídí v nejbližším možném termínu.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

 Zbylé registrační značky se odevzdávají v čistém stavu.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Žádost nelze vyřídit elektronicky.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správní řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce mohou být uloženy dle zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v současném znění


21. Nejčastější dotazy

Při výměně registračních značek se nemusí předkládat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle zákona č.168/199 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.


22. Další informace

Žadatel si po příchodu na registrační místo vytiskne v čekárně (dveře č.219) pořadový lístek a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky, na které bude jeho žádost řešena. V době mezi výdejem pořadového lístku a výzvou k provedení úkonu si v čekárně žadatel vypíše příslušnou žádost dle vzorů, které jsou v čekárně uvedeny.


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel.


26. Kontaktní osoba 

 Mgr. Václav Valštýn, tel. 572 525 577, email: vaclav.valstyn@mesto_uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

08.03.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

08.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Při provádění úkonů je možné se nechat zastoupit dle občanského zákoníku.


Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Revoluční 1023
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Antonín Tvrdoň, MBA

T: 572 525 561
M: 608 341 015
E: Antonin.Tvrdon@mesto-uh_cz