Žádost o výměnu řidičského průkazu – skončení platnosti

4. Základní informace k životní situaci

Výměna řidičského průkazu, kterému končí jeho platnost dle ust. § 134 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb.
Po skončení platnosti řidičského průkazu nelze vydat náhradní (dočasný) řidičský průkaz.
Neplatný řidičský průkaz je povinen držitel dle ust. §125c odst.4 písm. b) z.č.361/2000 Sb. ve znění novel odevzdat, neboť neodevzdání tohoto dokladu porušuje zákonnou povinnost.
Za takovýto přestupek lze uložit pokutu od 2500 Kč do 5000 Kč.  


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba - žadatel o výměnu řidičského průkazu, nebo osoba písemně zplnomocněna žadatelem o vydání řidičského průkazu. V případě zastupování, je obsahem plné moci "prohlášení žadatele o uznání podpisu na žádosti za vlastní".


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podkladem pro vydání řidičského průkazu je žádost o vydání řidičského průkazu. K žádosti musí být přiložen platný doklad totožnosti žadatele, jedna fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm na papíru s min.160 g/m², aktuální a odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti, řidičský průkaz.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel nebo zplnomocněná osoba se musí dostavit na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště žadatele. V případě zastupování žadatele je nutné předložit tiskopis žádosti o ŘP s vlastnoručním podpisem žadatele. Vzhledem k tomu, že každá žádost má individuální bar kód, není možné tuto získat v elektronické podobě. 


8. Na které instituci životní situaci řešit 

Městský úřad, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023 Uherské Hradiště.


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Na Městském úřadě, odbor dopravních a správních agend se sídlem ul. Revoluční 1023 v Uherské Hradišti.
Žádost o výměnu řidičského průkazu se podává na oddělení registru řidičů a vozidel, ve třetím podlaží vlevo dveře č. 311. telefon 572 525 565 nebo 572 525 566.

Úřední dny k podání žádosti:
po 8.00 – 17.00
út na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
st 8.00 – 17.00
čt na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
pá 8.00 – 12.00 


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  • Platný doklad totožnosti žadatele, v případě ztráty OP, potvrzení o odcizení nebo ztrátě + pas,
  • řidičský průkaz, a pokud osoba žadatele dosáhla věku 65 let, taktéž platný lékařský posudek.
  • V případě zastoupení vyplněný formulář s podpisem žadatele, žádost o nový řidičský průkaz".
  • V zastoupení písemnou plnou moc žadatele. 
  • K žádosti musí být přiložena, jedna fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm na papíru s min.160 g/m², aktuální a odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o nový řidičský průkaz je k dispozici na odd. řidičských průkazů.  


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

Správní poplatky jsou stanoveny v ,,POLOŽCE 26 písm. h)" z.č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění a § 110 odst. 4 zák. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
Vydání nového řidičského průkazu z důvodů změny údajů v řidičském průkazu 50 Kč, nebo platební kartou na přepážce. Žádá-li držitel o vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě 500 Kč.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydá příslušný pověřený obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu.
Pokud byla podána žádost o vydání v kratší lhůtě a byl uhrazen správní poplatek 500 Kč, vydá se řidičský průkaz do 5 pracovních dnů.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Zplnomocněná osoba, pokud tak bylo učiněno.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

V dané záležitosti doposud nelze podat žádost elektronicky.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění
  • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nesplněním uvedené povinnosti může být kvalifikováno jako přestupek podle § 46 odst. 1 přestupkového zákona, za který je možné uložit pokutu až do výše 30 000,- Kč. 


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel.


26. Kontaktní osoba 

Andrea Kolářová
Referentka
Telefon: 572 525 564 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

9.5.2016


29. Datum konce platnosti popisu

V souvislosti se změnou příslušné legislativy.


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Vyzvednout řidičský průkaz lze buď osobně, nebo s ověřenou plnou mocí.
Zároveň s převzetím nového řidičského průkazu je nutné odevzdat neplatný řidičský průkaz dle ust. § 110 odst. 5 zákon č. 361/2000 Sb.


Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Revoluční 1023
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Andrea Kolářová

T: 572 525 564
E: Andrea.Kolarova@mesto-uh_cz