Závěrečná konference projektu SPRM

V pondělí 6. května 2013 se v budově Reduty uskutečnila závěrečná konference k projektu „Zefektivnění procesu strategického plánování a řízení rozvoje města Uherské Hradiště“ (SPRM).

esfcr

Konference, které se zúčastnilo na padesát zástupců z řad neziskových organizací, příspěvkových organizací města Uherské Hradiště, podnikatelů, krajského úřadu ve Zlíně a měst ze Zlínského kraje, seznámila přítomné s hlavními principy tříletého projektu, které byly zavedeny pro efektivnější řízení rozvoje města.

 

Hlavní přínosy projektu lze shrnout následovně:

  • zavedení principů strategického plánování a řízení, aktualizace strategických dokumentů města
  • nastavení odpovědnosti za splnění jednotlivých cílů a indikátorů včetně metodiky
  • propojení strategického plánu a akčních plánů s procesem rozpočtování
  • pravidelné vyhodnocování akčních plánů a jejich průběžná aktualizace
  • vytvoření systému měření úspěšnosti strategie (soubor karet indikátorů, schválený směr vývoje, nastavené cílové hodnoty, monitorovací software)
  • vytvoření zásobníku investičních akcí
  • zvýšení schopnosti města motivovat a zapojit veřejnost a partnery do strategického plánování
  • posílení znalostí a dovedností vedoucích pracovníků městského úřadu
  • větší připravenost města na čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU
  • zkvalitnění spolupráce odborů městského úřadu v rámci dotačního managementu


Na konferenci vystoupili zaměstnanci Odboru architektury, plánování a rozvoje, kteří projekt administrovali a realizovali, dále zástupce Krajského úřadu Zlínského kraje a společnosti MEPCO, s.r.o. z Prahy jako externího partnera projektu.

 

Uherské Hradiště dalo úspěšnou implementací projektu inspiraci a podnět i pro další města k zefektivnění a zkvalitnění řízení svého strategického rozvoje.

 

Celkové náklady činily 4,2 mil. Kč, přičemž podpora fondů EU prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dosáhla výše 85 % způsobilých výdajů.

Příloha:
Prezentace:
Fotogalerie: