Životní prostředí a městská zeleň

Souhlas s odnětím pozemků plnících funkce lesa

Souhlas s trvalým (dočasným) odnětím nebo omezením pozemků určených k plnění funkce lesa do výměry 1 ha

 

Požadavek na opravu dětského hřiště a sportoviště

 

Zjištění poškozování či ničení dřevin rostoucích mimo les

 

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

 

Povolení stavby vrtu/studny pro tepelné čerpadlo

 

Povolení stavby vodní nádrže (rybníka, mokřadu)

 

Vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu

Souhlas s vynětím pozemku ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

 

Souhlas s trasou dle § 7 odst. 3 z.č. 334/1992 Sb.

Souhlas s trasou dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

 

Souhlas s dělením lesních pozemků

Souhlas s dělením lesních pozemků, při kterém klesne výměra jednoho dílu pod 1 ha dle § 12 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb.

 

Souhlas s vydáním územního rozhodnutí

Souhlas s vydáním územního rozhodnutí (územního souhlasu), jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, podle ustanovení § 14 zákona č. 289/1995 Sb.

 

Povolení stavby studny včetně odběru vody

 

Ořez stromů a keřů na obecním pozemku