11. zasedání - 22.2.2016

Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 22.2.2016 od 15:00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti

Program:

1.

Zahájení a schválení programu 11. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Rozpočtové opatření města č. 14/2015

4.

Rozpočtové opatření města č. 01/2016 a 02/2016

5.

Záměry města

6.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

7.

Zrušení usnesení č. 77/6/ZM/2015/Veřejný

8.

Zpráva č.1 o uplatňování Územního plánu Uherské Hradiště

9.

Zapojení města Uherské Hradiště do visegrádského projektu realizovaného v partnerském městě Krosno

10.

Vlajka pro Tibet

11.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

12.

Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města

13.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

14.

Návrh změn zástupců města v orgánech společností s majetkovou účastí města

15. Dotazy, připomínky a podněty
16. Závěr