13. zasedání - 13.6.2016

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 13.6.2016 od 15:00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti

Program:

1.

Zahájení a schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové a volební komise

3.

Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2015

4.

Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2016

5.

Rozpočtové opatření města č. 05/2016 a 06/2016

6.

Záměry města

7.

Nabytí vlastnického práva k nemovité věci - "Rekonstrukce levostranného chodníku ul . 1. máje - II. etapa ul. Sadová, Lomená"

8.

Grafický manuál značky a vizuálního stylu města Uherské Hradiště

9.

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení

10.

Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2016"

11

Dotační program "Podpora činností v oblasti životního prostředí v roce 2016"

12.

Dotační program "Fond obnovy historické architektury"

13.

Dotační program "Podpora rozvoje cestovního ruchu v roce 2016"

14.

Dotační program "Program rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v roce 2016"

15.

Dotační program "Podpora rozvoje kultury v roce 2016"

16.

Dotační program "Podpora rozvoje sportu v roce 2016"

17.

Dotační program "Podpora činnosti spolků z rozpočtu města Uherské Hradiště v roce 2016 užívajících prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště"

18.

Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště - zajištění závazků zhotovitele

19.

Návrhy na změnu Územního plánu Uherské Hradiště

20.

Zadání Územního plánu Uherské Hradiště

21.

Zpráva o účinnosti a prevenci Městského kamerového dohlížecího systému v Uherském Hradiště

22.

Výpověď smlouvy o kontrolní činnosti

23.

Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy - dodatek č. 46

24.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

25. Dotazy, připomínky a podněty
26. Závěr