14. zasedání - 5.9.2016

Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 5.9.2016 od 15:00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti

Program:

1.

Zahájení a schválení programu 14. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové a volební komise

3.

Plnění rozpočtu města za první pololetí 2016

4.

Rozpočtové opatření města č. 07/2016 a 08/2016

5.

Dotační programy a Pravidla pro poskytování dotací a návratných výpomocí pro rok 2017

6.

Záměry města I.

7.

Záměry města II.

8.

Změna obecně závazné vyhlášky č. 7/2015

9.

Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2014

10.

Zpřístupnění bývalého vojenského výcvikového prostoru Rochus v Uherském Hradišti - smluvní pokuta za nepředání bankovní záruky

11.

 Smetanovy sady - obnova komponované plochy městské zeleně města Uherské Hradiště - žádost o prominutí smluvní pokuty

12.

 Zahrady mateřských škol v Uherském Hradišti, část I. - Zahrada radosti - zahrada MŠ Štěpnická v přírodním stylu - žádost o prominutí smluvní pokuty

13.

 Převedení odpadních vod z místní částí Vésky a Míkovice na ČOV Uherské Hradiště - žádost o prominutí smluvní pokuty

14.

 Kanalizace v ulici Sokolovské, Uherské Hradiště - Mařatice - Smlouva o změně stavebníka a předání projektové dokumentace

15.

 Změna Statutu pro udělení Ceny města a návrh na udělení Ceny města za rok 2015

16.

 Uzavření memoranda o spolupráci ve věci budoucího využití areálu bývalé věznice

17.

 Čestné ocenění města Dům roku 2015

18.

 Pravidla pro udělování čestného ocenění města Uherské Hradiště DŮM ROKU

19.

 Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2015 - 2017

20.

 Dodatek č. 1 k deklaraci o spolupráci

21.

 Zprávy o činnosti výborů zastupitelstva města

22.

 Změna člena Finančního výboru Zastupitelstva města Uherské Hradiště

23.

 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

24.

 Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

25.

 Pravidla pro zveřejňování sdělení zastupitelů města Uherské Hradiště ve Zpravodaji města Uherské Hradiště

26. Dotazy, připomínky a podněty
27. Závěr