17. zasedání - 10.4.2017

Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 10.4.2017 od 15:00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti

Program:

1.

Zahájení a schválení programu 17. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové a volební komise

3.

Rozpočtové opatření města č. 03/2017 a 04/2017

4.

Záměry města

5.

Příspěvek města na financování MHD

6.

Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

7.

Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 10/2004

8.

Volba přísedících Okresního soudu v Uherském Hradišti

9.

Zapojení města Uherské Hradiště do visegrádského projektu realizovaného v partnerském městě Krosno

10.

Dohoda o rozsahu prostor pro potřeby vybudování tzv. Muzea totality

11.

Dotace z Programu regenerace MPR a MPZ

12.

Stanovy Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu

13.

Zařazení tradičních slováckých hodů na seznam nemateriálních statků lidové kultury Zlínského kraje

14.

Územní studie sídelní zeleně města Uherské Hradiště

15.

Návrh na udělení Ceny Vladimíra Boučka

16.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

17.

Informace k úkolu ZM č. 1.1 (usnesení č. 232/15/ZM/2016): Výsledek kontrolního šetření ve věci odstoupení firmy UNISTAV CONSTRUCTION a.s. od smlouvy na zhotovení SRC Uherské Hradiště

18. Dotazy, připomínky a podněty
19. Závěr