16. zasedání - 27.2.2017

Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 27.2.2017 od 15:00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti

Program:

1.

Zahájení a schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové a volební komise

3.

Rozpočtové opatření města č. 12/2016

4.

Rozpočtové opatření města č. 01/2017 a 02/2017

5.

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení

6.

Dotační program "Podpora činnosti spolků z rozpočtu města Uherské Hradiště v roce 2017 užívajících prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště"

7.

Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí roku 2017"

8.

Dotační program "Podpora rozvoje kultury v I. pololetí roku 2017"

9.

Dotační program "Program rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v I. pololetí roku 2017"

10.

Dotační program "Podpora rozvoje sportu v I. pololetí roku 2017"

11.

Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v 1. pololetí roku 2017

12.

Dotační programy města Uherské Hradiště pro II. pololetí roku 2017

13.

Záměry města

14.

Informace o výsledku interního auditu "Prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v rámci realizace záměrů města Uh. Hradiště"

15.

Architektonicko urbanistická studie sídliště Štěpnice - prezentace

16.

Majetkoprávní vypořádání se společností MANAG development a.s.

17.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol

18.

 Podpora kampaně "Vlajka pro Tibet"

19.

 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města a nečlenů zastupitelstva města

20.

 Změna člena Finančního výboru Zastupitelstva města Uherské Hradiště

21.

Zprávy o činnosti výborů zastupitelstva města

22.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

23.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

24.

Dotazy, připomínky a podněty

25.

Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jana Kozelková

T: 572 525 118
M: 720 402 032
E: Jana.Kozelkova@mesto-uh_cz