2. zasedání - 3. 12. 2018

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 3. 12. 2018 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti.

1.

Zahájení a schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové a volební komise

3.

Obecně prospěšná společnost Park Rochus, o.p.s.

4.

Zpráva o plnění rozpočtu města za leden až září 2018

5.

Rozpočtové opatření města č. 11/2018 a 12/2018

6.

Návrh Rozpočtu města na rok 2019 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2024

7.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem

8.

Obecně závazná vyhláška č. 5/2018, kterou se vydává požární řád

9.

Obecně závazná vyhláška č. 6/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

10.

Obecně závazná vyhláška č. 7/2018 o zrušení obecně závazné vyhlášky města Uherské Hradiště č. 5/2007,
kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ve městě Uherské Hradiště

11.

Zastupování města v obchodních společnostech

12.

Návrh zástupců města v dozorčí radě společnosti CTZ s.r.o.

13.

Stanovení určeného zastupitele pro územní plánování

14.

Rekonstrukce sportovního areálu sídliště Mojmír - žádost o dotaci

15.

Záměry města

16.

Plán práce Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2019

17.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města a nečlenů zastupitelstva města a příspěvcích pro členy zastupitelstva města

18.

Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva města

19.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

20.

Dotazy, připomínky a podněty 

21.

Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz