20. zasedání - 18.9.2017

Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 18.9.2017 od 15:00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti

Program:

1.

Zahájení a schválení programu 20. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Zpráva o plnění rozpočtu města za první pololetí 2017

4.

Rozpočtové opatření města č. 07/2017 a 08/2017

5.

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení

6. 

Dotační program "Podpora rozvoje kultury ve II. pololetí roku 2017"

7. 

Dotační program "Podpora rozvoje sportu ve II. pololetí roku 2017"

8. 

Dotační program "Program rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání ve II. pololetí roku 2017"

9. 

Program Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště ve II. pololetí roku 2017

10. 

Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb ve II. pololetí roku 2017"

11.

Dotační programy a Pravidla pro poskytování dotací a návratných výpomocí pro rok 2018

12.

Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště

13.

Záměry města I.

14.

Záměry města II.

15.

Čestné ocenění města DŮM/STAVBA ROKU 2016

16.

Územní studie Moravní náměstí (+ prezentace)

17.

Návrh na udělení Ceny města za rok 2016

18.

Zpráva o účinnosti a prevenci Městského kamerového dohlížecího systému v Uherském Hradišti

19.

Aktualizace Jednacího řádu Zastupitelstva města Uherské Hradiště a výborů Zastupitelstva města Uherské Hradiště

20.

Zprávy o činnosti výborů zastupitelstva města

21.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

22.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

23. Dotazy, připomínky a podněty
24. Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jana Kozelková

T: 572 525 118
M: 720 402 032
E: Jana.Kozelkova@mesto-uh_cz