23. zasedání - 16.4.2018

Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 16.4.2018 od 15:00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh.Hradišti

1.

Zahájení a schválení programu 23. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové a volební komise

3.

Rozpočtové opatření města č. 03/2018 a 04/2018

4.

Změna Společenské smlouvy CTZ s.r.o.

5.

Záměry města

6. 

Příspěvek města na financování MHD

7. 

Žádost o prominutí smluvní pokuty

8. 

Návrh na udělení Ceny Vladimíra Boučka

9. 

Poskytnutí finančního daru

10. 

Prominutí části dluhu

11.

Vzdání se funkce člena rady města

12.

Volba člena rady města

13.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

14. Dotazy, připomínky a podněty
15. Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz