3. zasedání - 6. 2. 2023

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 6. 2. 2023 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti, ul. U Reduty 256. Jednání zastupitelstva bude možné sledovat on-line na youtubovém kanálu města.

Odkaz na Youtube

1.

Zahájení a schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové a volební komise

3.

Rozpočtová opatření č. 01/2023 a 02/2023

4.

Rozhodnutí o žádostech v úvěrovém programu Podpora rozvoje bydlení města

5.

Podpora obnovy historické architektury v 1. pololetí roku 2023

6.

Dotační program „Podpora rozvoje sportu v 1. pololetí 2023“

7.

Dotační programy města Uherské Hradiště na 2. pololetí 2023

8.

Návrh člena do dozorčí rady a představenstva společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

9.

Návrh člena do dozorčí rady společnosti CTZ s.r.o. 

10.

Návrh člena do dozorčí rady společnosti HRATES a.s.

11.

Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku k pokrytí protarifovací ztráty z uznávání vybraných jízdních dokladů tarifu městské hromadné dopravy v příměstské dopravě v roce 2023

12.

Zastupování města při výkonu práv a povinností člena spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

13.

Dohoda o narovnání s RI OKNA a.s. a Dohoda o zaplacení s R.K.SERVIS, spol. s r.o.

14.

Záměry města

15.

Volba předsedy a členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Uh. Hradiště

16.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

17.
Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště
18.

Dotazy, připomínky a podněty 

19.

Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz