3. zasedání - 9.2.2015

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 9.2.2015 od 15:00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti

Program:

1. Zahájení a schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
2.

Interpelace

3.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

4.

Rozpočtové opatření města č. 10/2014

5.

Rozpočtové opatření města č. 01/2015 a 02/2015

6.

Záměry města

7.

Nabytí nemovitých věcí ze stavby

8.

Vyhodnocení záměru na převod bytu

9.

Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností - napojení kanalizace Popovice na městskou kanalizaci

10.

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení

11.

Dotace z Fondu cestovního ruchu pro I. pololetí r. 2015

12.

Dotace z Fondu kultury pro I. pololetí r . 2015

13.

Dotace z Fondu sportu pro I. pololetí r . 2015

14.

Dotace z Fondu mládeže a vzdělávání na 1. pol . 2015

15.

Vyhodnocení hospodaření Fondu obnovy historické architektury za rok 2014 a Návrh př idělení dotace v 1. pololetí roku 2015

16.

Dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na 1. pololetí 2015

17.

Dotace z Fondu životního prostředí v I. pololetí 2015

18.

Společně k udržitelnému rozvoji II

19.

Dotace z Národního programu cestovního ruchu

20.

Ustanovení zodpovědného politika pro místní Agendu 21 a Projekt Zdravé město

21.

Zástupce města v Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí

22.

Zástupce města v Regionu Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu

23.

Koncepce rodinné politiky města Uherské Hradiště na období 2015-2017

24.

Zpráva o plánovaných aktivitách ve vztahu k partnerským městům pro období 2015 - 2018

25.

Obecně závazná vyhláška o zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí

26.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

27.

Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města

28. Diskuse
29. Závěr