4. zasedání - 4.3.2015

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 4.3.2015 od 8:30 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti

Program:

1. Zahájení a schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
2. Interpelace
3.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

4.

Jednací řád Zastupitelstva města Uherské Hradiště a výborů Zastupitelstva města Uherské Hradiště

5.

Rozpočtové opatření města č. 03/2015 a 04/2015

6.

Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí

7.

Záměry města

8.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města a nečlenů zastupitelstva města

9.

Návrh zástupců města do orgánů společností s majetkovou účastí města

10.

Pověření k udělení plné moci k zastupování města na valném shromáždění dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě

11.

Cena města za rok 2014

12.

Cena Vladimíra Boučka za rok 2014

13.

Výsledky urbanistické ideové soutěže "Přeměna části bývalé nemocnice na město"

14.

Návrhy na změnu Územního plánu Uherské Hradiště

15.

Akční plán rozvoje 2015 - 2018

16.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2015-2017

17.

Dodatek ke smlouvě s ČSAD o zajištění městské hromadné dopravy

18.

Nepeněžitý vklad vodohospodářské infrastruktury města do společnosti SVK, a.s.

19.

Smlouva o upsání akcií mezi společností SVaK, a. s. a městem Uh. Hradiště

20.

Dohoda o finančním vyrovnání mezi SVaK, a.s. a městem Uherské Hradiště

21.

Ukončení spolupráce s partnerským městem Priverno

22.

Smlouvy se Zlínským krajem o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti

23. Diskuse
24. Závěr