6. zasedání - 15.6.2015

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 15.6.2015 od 8:30 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti

Program:

1. Zahájení a schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
2. Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2014
3. Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2015
4. Rozpočtové opatření města č. 06/2015 a 07/2015
5. Záměry města
6. Nabytí vlastnického práva k nemovité věci - "Dětské hřiště - Uh. Hradiště - Mařatice, část Hliník"
7. Nabytí vlastnického práva k nemovité věci - "Uherské Hradiště - bezbariérový chodník - úsek Štěpnice, ul. Husova"
8. Změny ve složení správní a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Park Rochus, o.p.s. - schválení Dodatku č. 3 Zakládací smlouvy
9. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
10. Návrhy na změnu územního plánu Uherské Hradiště
11. Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště
12. Transparentní zveřejňování smluv, dokumentů a informací
13. Povinnosti zástupců města ve výkonných a dozorčích orgánech městských společností
14. Dotazy, připomínky a podněty
15. Závěr