7. zasedání - 7.9.2015

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 7.9.2015 od 15:00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti

Program:

1. Zahájení a schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
2.

Plnění rozpočtu města za první pololetí 2015

3.

Rozpočtové opatření města č. 09/2015 a 10/2015

4.

Záměry města

5.

Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací

6.

Princip poskytování dotací z rozpočtu města od roku 2016

7.

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení

8.

Dotační program "Podpora obnovy historické architektury"

9.

Dotační program "Podpora činností v oblasti životního prostředí v roce 2015"

10.

Dotační program "Program rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v roce 2015"

11.

Dotační program "Podpora rozvoje sportu v roce 2015"

12.

Dotační program "Podpora rozvoje kultury v roce 2015"

13.

Dotační program "Podpora rozvoje cestovního ruchu v roce 2015"

14.

Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2015"

15.

Schválení auditora města a smlouvy o kontrolní činnosti, jejímž předmětem je přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky města Uherské Hradiště za rok 2015

16.

Obecně závazná vyhláška o zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí

17.

Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů

18.

Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města

19.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

20. Dotazy, připomínky a podněty
21 Závěr