8. zasedání - 7.12.2015

Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 7.12.2015 od 8:30 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti

Program:

1.

Zahájení a schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Plnění rozpočtu města za leden až září 2015

3.

Rozpočtové opatření města č. 11/2015 až 13/2015

4.

Rozpočet města na rok 2016 a Rozpočtový výhled do roku 2021

5.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Aquapark Uherské Hradiště

6.

Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí od 1.1.2016

7.

Záměry města

8.

Nabytí vlastnického práva k nemovité věci - "ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍHO SYSTÉMU UH"

9.

Program regenerace městské památkové zóny Uherské Hradiště

10.

Návrhy na změnu Územního plánu Uherské Hradiště

11.

Územní plán Uherské Hradiště

12.

Návrhy opatření na zastavení úbytku a zvýšení počtu obyvatel

13.

Ověření "10 problémů města" a stanovení garantů

14.

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

15.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad

16.

Obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/2008

17.

Dodatek č. 4 zakládací smlouvy Park Rochus, o.p.s.

18.

Společenská smlouva CTZ s.r.o.

19.

Statut Ceny města Uherské Hradiště

20.

Statut Ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby

21.

Změna člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Uherské Hradiště

22.

Plán práce Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2016

23.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

24.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

25.

Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Uherské Hradiště

26.

Aktualizace programu prevence před náhlými bezpečnostními hrozbami

27.

Manuál k inkluzi žáků v základních školách v Uherském Hradišti

28. Dotazy, připomínky a podněty
29. Závěr