Analytická část projektu

Informování partnerů a spolupracujících subjektů

Vícestranná smlouva o partnerství mezi realizátorem projektu (Město Uherské Hradiště), Oblastní charitou Uherské Hradiště a Petrklíč, o.p.s. byla uzavřena v červenci 2010 a téhož měsíce schválena Radou města Uherské Hradiště. Zástupci partnerů projektu jsou členy řídící skupiny a pracovních skupin. Projekt je realizován na vybraném území správního obvodu Uherské Hradiště, jež zahrnuje 24 obcí a měst s celkovým počtem 70 088 obyvatel. Počtem obyvatel pokrývá vybrané území 77 % celého správního obvodu Uherské Hradiště. Předběžně se pro spolupráci s realizátorem projektu vyslovili: Babice, Bílovice, Boršice, Břestek, Březolupy, Buchlovice, Hluk, Huštěnovice, Jalubí, Kněžpole, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, Kunovice, Nedakonice, Podolí, Staré Město, Stupava, Sušice, Topolná, Tučapy, Tupesy, Uherský Ostroh. Nakonec nominovaly do pracovních skupin projektu své zástupce obce: Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice, Uherský Ostroh, Hluk, Kostelany nad Moravou, Babice, Buchlovice, Břestek, Březolupy, Huštěnovice, Podolí, Sušice, Tupesy a Bílovice. Tyto obce se také staly spolupracujícími subjekty projektu a jsou informovány o celkové realizaci a všech klíčových aktivitách.

 

Setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

13.7. 2010 se uskutečnilo slavnostní zahájení projektu, na které byli pozvání všichni
poskytovatelé sociálních služeb ze správního obvodu a spolupracující subjekty. Akce se konala v Komorním sále Reduty v Uherském Hradišti. Cílem bylo seznámit poskytovatele a zadavatele s projektem a možnostmi zapojení do projektu. Na toto setkání byli pozváni také pracovníci sociálního odboru Zlínského kraje a zastupitelka Zlínského kraje zodpovědná za sociální věci. Přítomni byli také zástupci města, vedoucí
odboru sociálních služeb a zdravotnictví, partneři projektu a místostarosta zodpovědný
za sociální oblast. Přítomným byly rozdány Katalogy sociálních služeb města Uherské Hradiště a Katalogy soc. služeb celého Zlínského kraje. Byly také připraveny propagační letáky s informacemi o možnosti zapojení do projektu. 
20. ledna 2011 se uskutečnilo druhé setkání, které proběhlo v prostorách o.s. Akropolis. Na programu bylo seznámení s klíčovými aktivitami projektu a plánovaným setkáváním pracovních skupin. POzván byl také zástupce společnosti, která byla vybrána pro zpracování Sociodemografické aj. analýz pro projekt, aby informoval zadavatele a poskytovatele soc. služeb a způsobu sběru informací pro zpracování analýz. Zástupce KÚ Zlínského kraje informoval o zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji a možnosti školení pro pracovníky v sociálních službách. Na programu byla také prezentace partnera projektu, Oblastní charity Uherské Hradiště.

 

Besedy s uživateli sociáních služeb

V rámci projektu proběhlo celkem 7 informačních besed s uživateli sociálních a navazujících služeb v zařízeních poskytující sociální a navazující služby v Uherském Hradišti a okolí (např. Vésky, Jarošov). Na každou besedu byl zhotoven zvláštní plakát, který byl umístěn v zařízení poskytující soc. služby, popř. na internetových stránkách daného zařízení. Besedy byly rozděleny podle cílových skupin uživatelů sociálních služeb. Na většinu besed byla prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb zvána také veřejnost, ovšem některé byly z důvodu zachování anonymity uživatelů sociálních služeb neveřejné. Besedami provázeli Mgr. Náplava a Mgr. Zdražil. Cílem těchto besed bylo seznámení uživatelů, veřejnosti a pracovníků v sociálních a navazujících službách s projektem a nabídka zapojení do pracovních skupin. Zařízení, kde besedy proběhly: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Petrklíč, Senior centrum UH, Centrum pro zdravotně postižené Zl. kraje, KC pro drogově závislé Charáč, NZDM Tulip, rodinné centrum Akropolis, centrum sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním Labyrint. Na všech besedách byly k dispozici propagační letáky pro konkrétní cílovou skupinu uživatelů soc. služeb.

 

Analýzy pro projekt

Pro plánování sociálních služeb město Uherské Hradiště nechalo zpracovat několik analýz. Nejprve bylo nutné zmapovalo potřeby definovaných cílových skupin uživatelů sociálních služeb. Jedná se o seniory; osoby se zdravotním postižením; děti, mládež a rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Podle stávajících i potencionálních uživatelů jsou sociální služby na Uherskohradišťsku potřebné. Analýzy měly odpovědět především na otázky: jakým způsobem mají být sociální služby poskytovány, jaký typ sociální služby má být poskytován, v které obci na Uherskohradišťsku má být služba poskytována. Zadána byla také sociodemografická analýza celého správního obvodu. Důležitá je především z hlediska odhadu budoucích počtů osob, které by mohly sociální služby využívat. Dále bylo třeba zjistit potřeby a názory poskytovatelů sociálních služeb a představitelů obcí na Uherskohradišťsku, kde jsou sociální služby poskytovány. Návazně byl vytvořen přehled všech poskytovatelů sociálních služeb na Uherskohradišťsku. Přehled má sloužit k zmapování sítě sociálních služeb, které jsou poskytovány občanům ve správním obvodu Uherské Hradiště. Tyto informace budou využity pro vytvoření nového Katalogu sociálních služeb na Uherskohradišťsku.

Aktualizace katalogu sociálních služeb

Na základě provedené analýzy poskytovatelů sociálních služeb bude zaktualizován Katalog sociálních služeb v Uherském Hradišti a okolních obcích, který byl vydán v srpnu 2007. Nově se bude katalog nazývat Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku.
Katalog bude vydán v tištěné podobě a bude zahrnovat nejen sociální služby, které definuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 sb., ale také navazující a příbuzné služby, které jsou poskytovány obyvatelům v Uherském Hradišti a ostatních obcí správního obvodu.

 

Sestavení pracovních skupin

Partnerská jednání o zapojení do pracovních skupin projektu probíhaly již od srpna 2010, jednalo se především o komunikaci se zadavateli a poskytovateli soc. služeb. Postupně byly kontaktováni také uživatelé soc. služeb a to především v rámci aktivity „besedy s uživateli soc. služeb“. Byly vytvořeny 4 pracovní skupiny se zaměřením na problematiku osob se zdravotním postižením; dětí, mládeže a rodin s dětmi; seniorů a osob ohrožených sociálním vyloučením. Postupně se podařilo naplnit pracovní skupiny zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Pracovní skupiny se budou scházet v prostředí blízkém uživatelům jednotlivých sociálních služeb, tedy u jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Byly dojednány kontaktní místa, které odpovídají konkrétním cílovým skupinám projektu (např. pro seniory je místo Senior centrum UH atp.). Pracovní skupiny se budou scházet pravidelně 1x za 2 měsíce a to od roku 2011. 

Sestavení řídící skupiny

Řídící skupina projektu byla sestavována netradičně až po 4 měsících od začátku realizace projektu. Důvodem byly komunální volby do zastupitelstev měst a obcí v říjnu 2010, které změnily pol. zástupce realizátora projektu a spolupracujících subjektů. Z tohoto důvodu byla aktivita naplánována až po skončení kom. voleb. Řídící skupina je složena ze zástupců realizátora projektu, partnerů projektu, poskytovatelů soc. služeb a spolupracujících subjektů, přizváni byli také zástupci uživatelů sociálních služeb. Řídící skupina je zastřešujícím orgánem projektu, její členové budou pravidelně seznamováni s výstupy z jednotlivých pracovních skupin. První setkání je naplánováno na leden 2011. 

Práce realizačního týmu

Realizační tým tvoří projektový manažer, asistentka projektového manažera, finanční manažerka projektu a metodik projektu. Realizační tým pracuje od 1.7. 2010 a všichni členové se podílejí na realizaci klíčových aktivit projektu.

Školení členů pracovních skupin

Od ledna je pro členy pracovních skupin připravováno školení. Pro zvýšení efektivity jednání v pracovních skupinách bude v únoru akreditovaný seminář v délce 4-6 hodin na téma: "Jak plánovat sociální služby a umění komunikace ve skupině". Součástí školení bude také cvičení, kdy přítomní budou tvořit SWOT analýzu sociálního systému. Jelikož je členů pracovních skupin velké množství, plánujeme toto školení uspořádat ve dvou bězích. Témata školení mohou být upravena podle potřeb členů pracovních skupin. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o úspěšném absolvování kurzu, tudíž výstupem projektu budou mimo jiné i úspěšní absolventi kurzů.

Školení členů řídící skupiny

V měsíci březnu 2011 se uskuteční pro členy řídící skupiny dvoudenní akreditované školení na následující témata: poslání a historie komunit. plánování, úvod do KPSS, fáze KPSS, organizační struktura KPSS se zaměřením na postevení a úlohu řídící skupiny, obsah práce pracovních skupin, vize, poslání, stanovení priorit, práce s veřejností, informace a zdroje, evaluace střednědobého plánu. Součástí školení byly také praktické cvičení. Cílem školení bylo také vzájemné seznámení jednotlivých členů a upevnění vzájemné spolupráce. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o úspěšném absolvování kurzu, tudíž výstupem projektu budou mimo jiné i úspěšní absolventi kurzů.

Veřejné setkání

Jak se zapojit do koncipování, plánování a realizace sociální politiky probrali zástupci města Uherské Hradiště na setkání s veřejností při představení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku, které se konalo ve čtvrtek 12. května 2011 v uherskohradišťském Klubu Kultury. Programem setkání byly informace o realizaci projektu, výsledky sociodemografické aj. analýz pro projekt, informace o komunitním plánování soc. služeb a plánované I. etapě sociální reformy. Na místě byly pro veřejnost k dispozici Katalogy sociálních služeb a informační letáky.

2. veřejné setkání se konalo ve čtvrtek 8. března 2012 v Malém sále uherskohradišťské Reduty, kde byl účastníkům představen dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku a byla dána možnost k veřejnému připomínkování.