Bezbariérové úpravy ulice Husova

Město ukončilo další projekt pro zvýšení bezpečnosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Státní fond dopravní infrastruktury

Uherské Hradiště pokračuje v bezbariérových úpravách veřejných prostranství a budov, neboť stále není uspokojivě vyřešena bezbariérová dostupnost některých částí města.

 

V roce 2013 byl městu Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny schválen a doporučen k financování záměr bezbariérové trasy pro roky 2014 - 2015, který rozšířil realizovanou trasu z let 2006 – 2008 a zpřístupnil další veřejné prostory a budovy veřejných institucí zdravotně postiženým občanům. 

 

Zatím poslední realizovanou akcí se staly úpravy v ulici Husova, a sice od křížení s ulicí Štěpnická po železniční podjezd (tzv. "myší díru"). Jednalo se o první etapu záměru, který spočívá v bezbariérovém propojení největšího sídliště Mojmír, kde žije cca 5 tisíc obyvatel, s autobusovým nádražím. Délka budované trasy činila 409 metrů po obou stranách se základní šířkou 1,5 m. Součástí úprav byly i dva křižovatkové zpomalovací prahy.
 

Realizace trvala přesně 4 měsíce, začala 3.8.2015 a ukončena byla 3.12.2015. Zhotovitelem se stala firma STRABAG a.s., Praha 5, provozní jednotka Uherské Hradiště. Celkové stavební náklady dosáhly výše 8,9 mil. Kč, přičemž přibližně 5,7 mil. Kč bude hrazeno ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Foto před realizací

Husova před 1

Husova před 2


Foto po realizaci

Husova po 1

Husova po 2