Chci stavět, rekonstruovat

4. Základní informace k životní situaci

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, kdo chce předmětný záměr uskutečnit, případně jeho zplnomocněný zástupce. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Splnění všech zákonem požadovaných náležitostí.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti na Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8.00 do 17.00 hodin), příp. i v jiných dnech po předchozí telefonické domluvě. 


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Vyplněný předepsaný formulář žádosti, a doklady potřebné k vyřízení žádosti, které jsou uvedeny na tiskopisu žádosti.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost je k dispozici na odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště a na webových stránkách města - https://www.mesto-uh.cz/formulare-stavebnictvi. Doklady potřebné k vyřízení žádosti jsou uvedeny na tiskopisu žádosti. 


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádosti jsou vyřizovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sv. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád – tj. 30-60 dnů, ve složitých případech až 90 dnů.   


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníci jsou určení zákonem č. 183/2006 Sv. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, případně zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

epodatelna@mesto-uh_cz - podání je možno učinit písemně v elektronické podobě, podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání. Doklady, které jsou stanoveny jako náležitosti podání, je nutno nejpozději do 5 dnů doložit. 


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje 

18. Jaké jsou související předpisy  

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, prostřednictvím zdejšího stavebního úřadu.  


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty jsou stanoveny § 178 - §181 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ve výši do 2 000 000 Kč.


21. Nejčastější dotazy 

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí


26. Kontaktní osoba

Mgr. Luboš Dovrtěl, tel. 572 525 157, email: lubos.dovrtel@mesto-uh_cz 


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

14.03.2019


29. Datum konce platnosti popisu 

Dle platnosti příslušných právních předpisů.


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu