Činnosti odboru sociálních služeb

  • připravuje rozpočet odboru, sleduje jeho plnění, operativně navrhuje změny rozpočtu,
  • účtuje a kontroluje dotaci pro příspěvkovou organizaci Senior Centrum a obecně prospěšnou společnost Petrklíč,
  • vykonává metodickou činnost ve vztahu ke společnosti Petrklíč, o.p.s.,
  • zabezpečuje ekonomické rozúčtování, kontrolu a závěrečné vyúčtování účelových dotací,
  • při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce,
  • zajišťuje sociální pohřby dle zákona o pohřebnictví,
  • po projednání s pracovní skupinou vydává opatření obecné povahy, jimiž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů podle zákona o hmotné nouzi.