Činnosti útvaru

 

 • připravuje, organizuje a zajišťuje tiskové konference města,
 • spolupracuje se všemi sdělovacími prostředky a médii a poskytuje jim informace o výsledcích jednání orgánů města,
 • koordinuje vydávání Zpravodaje města,
 • poskytuje veřejnosti informace o činnosti úřadu,
 • zabezpečuje pravidelný monitoring tisku,
 • podílí se na zajištění podkladů a námětů pro vysílání magazínu o městě Uherské Hradiště v regionální televizi,
 • odpovídá za agendu spojenou s požární ochranou a bezpečností a ochranou zdraví při práci,
 • zabezpečuje činnost sekretariátu starosty,
 • připravuje podklady pro jednání starosty a případně z nich pořizuje zápisy,
 • koordinuje pracovní jednání v souvislosti s působením starosty jako zástupce města na jednáních orgánů společností s účastí města,
 • organizuje setkání starosty města s občany částí města,
 • ve spolupráci s odborem SMM koordinuje organizaci jízd služebního vozidla s řidičem,
 • eviduje provedené interní audity,
 • dohlíží na naplňování dohody o kolektivním členství s pobočným spolkem SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště,
 • smlouvy s okresním sdružením Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska,
 • odpovídá za plnění úkolů úřadu a starosty dle příslušných právních předpisů v oblasti krizového řízení ve správním obvodu ORP,
 • poskytuje součinnost Zlínskému kraji při přípravě podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí státní pomoci při obnově území postiženého pohromou, ve správním obvodu ORP,
 • podílí se na zabezpečení úkolů vyplývajících pro úřad ze zákona o obraně a zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování,
 • plní úkoly úřadu vyplývající z problematiky ochrany utajovaných informací – zajišťuje ochranu písemností s utajovanými informacemi a ochranu informací zvláštního charakteru – zvláštní skutečnosti,
 • zabezpečuje agendu jednotek sborů dobrovolných hasičů zřízených městem Uherské Hradiště podle zákona o požární ochraně,
 • zabezpečuje činnost bezpečnostní rady města a krizového štábu města,
 • v oblasti krizového řízení poskytuje metodickou pomoc obcím ve správním obvodu ORP,
 • zajišťuje připravenost obce v oblasti krizového řízení, podílí se na připravenosti ORP v oblasti krizového řízení,
 • zajišťuje horizontální spolupráci mezi zaměstnanci města jmenovanými do krizového štábu a bezpečnostní rady,
 • plní úkoly pracoviště krizového řízení dle zákona,
 • zabezpečuje agendu varovného a vyrozumívacího systému v majetku města,
 • spravuje svěřené části webových stránek města (např. tiskové zprávy, aktuality, slider atd.),
 • připravuje podklady k projevům pro členy rady města,
 • zajišťuje shromažďování podkladů a vydávání „Výroční zprávy města“,
 • podílí se na zpracování propagačních materiálů, předmětů a tiskovin pro účely prezentace města,
 • podílí se na zpracování prezentačních článků o městě pro publikace, časopisy apod., včetně přípravy verze v potřebné jazykové mutaci.