Činnost útvaru

Vykonává pouze činnosti v oblasti samosprávy v těchto vymezených oblastech:

a) Oblast architektury 
 • zastupuje město jako účastníka řízení v řízeních podle stavebního zákona pokud město není stavebníkem,
 • vydává souhlas s umístěním staveb na městském pozemku - podzemních a nadzemních inženýrských sítí (přípojek vody, kanalizace, plynu, elektřiny, apod.), a současně uděluje souhlas s těmito stavbami pro účely stavebního řízení (souhlas na situačním výkresu),
 • působí jako poradní orgán odboru stavebního úřadu a životního prostředí při stanovování podmínek a předpokladů architektonického řešení staveb,
 • vydává stanoviska k investičním záměrům města,
 • zpracovává a zajišťuje ideové architektonické studie a zabezpečuje jejich projednání s dotčenými odbory,
 • provádí architektonický dohled, předává podněty odboru stavebního úřadu a životního prostředí, dohlíží na dodržování čistoty, pořádku a vzhledu města,
 • organizuje architektonické soutěže k výběru kvalitního návrhu,
 • zajišťuje osvětu a propagaci architektury, organizuje udělování čestného ocenění města – Dům roku,
 • koordinuje jednotný vizuální styl města, design městského mobiliáře a informačních systémů,
 • vede agendu smluv mezi stavebníkem a městem jako vlastníkem dopravní infrastruktury – na zajištění chybějících parkovacích míst,
 • vytváří program regenerace městské památkové zóny,
 • zajišťuje agendu dotačních titulů zaměřených na obnovu kulturních památek místního významu a prvků drobné architektury, válečných hrobů a pietních míst, 
 • pořizuje stavebně historické průzkumy,
 • pořizuje, vede a aktualizuje pasport kulturních památek, památek místního významu a prvků drobné architektury,
 • pořizuje restaurátorské průzkumy a záměry a další projekty obnovy pro drobné kulturní památky, památky místního významu a prvky drobné architektury,
 • zajišťuje údržbu drobných kulturních památek, památek místního významu a prvků drobné architektury,
 • spolupracuje s dotčenými odbory, orgánem státní památkové péče a s národním památkovým ústavem,
 • vede agendu poskytování a vyúčtování dotací z Fondu obnovy historické architektury města,
 • spolupracuje s příslušnými odbory při organizování akcí a rozvojových programů v oblasti kulturního dědictví a cestovního ruchu v historickém prostředí,
 • spolupracuje se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska (zájmové sdružení právnických osob) na jeho aktivitách a projektech,
 • podává podněty ke krajskému úřadu o možném porušení nařízení města k regulaci reklamy.
b) Oblast urbanismu
 • zastupuje město jako účastníka řízení ve věcech správních řízení vedených podle zvláštních právních předpisů, které se dotýkají územního rozvoje města a jeho zájmů,
 • zajišťuje podklady pro územní plán města Uherské Hradiště, případně pro jeho změny,
 • zajišťuje podklady pro regulační plány města,
 • pořizuje územní studie,
 • zajišťuje architektonicko-urbanistické studie revitalizace, regenerace eventuálně konverze území i veřejných prostranství k rozvojovým koncepcím a záměrům města, zabezpečuje jejich projednávání s dotčenými odbory a komisemi i jejich schvalování,
 • spolupracuje s orgánem územního plánování a dotčenými odbory,
 • vyjadřuje se k záměrům v oblasti nakládání s majetkem města, spolupracuje s odborem správy majetku města,
 • koordinuje rekonstrukce a rozvoj systémů technické infrastruktury,
 • vede agendu smluv mezi stavebníkem a městem jako vlastníkem technické a dopravní infrastruktury - na zajištění chybějící technické a dopravní infrastruktury,
 • připravuje za město smlouvy o spoluúčasti na vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury k žádosti na vydání regulačního plánu,
 • organizuje urbanistické soutěže k výběru optimální koncepce řešení,
 • zajišťuje osvětu a prezentaci urbanistických koncepcí města,
 • zajišťuje činnosti na úseku rozhodování o názvech částí obce, ulic a veřejných prostranství kromě výroby a distribuce tabulek.
c) Oblast rozvoje města
 • pořizuje strategický plán rozvoje města a jeho pravidelné aktualizace, koordinuje jeho realizaci, zpracovává a vyhodnocuje akční plány,
 • navrhuje, zpracovává či pořizuje koncepční dokumenty a materiály k rozvoji města,
 • na základě architektonicko-urbanistických studií revitalizace, regenerace a konverze území a veřejných prostranství identifikuje a připravuje záměry a projekty územního rozvoje města, vyhledává a zajišťuje  externí zdroje na jejich realizaci,
 • identifikuje a monitoruje národní a evropské zdroje finančních podpor, provádí poradenskou činnost v oblasti dotací pro odbory městského úřadu a organizace města,
 • koordinuje dotační agendu města, spolupracuje s ostatními odbory a útvary úřadu při přípravě a realizaci záměrů a projektů spolufinancovatelných z externích zdrojů,
 • posuzuje návaznost projektů na strategii města, kraje, národní rozvojový plán, další strategie v daném oboru, návaznost na priority politiky EU,
 • zajišťuje podklady pro hodnocení ekonomické efektivnosti navrhovaných projektů, analýzy užitku a nákladů, komplexní rozpočty dotačních projektů apod.,
 • zajišťuje technickoekonomické (studie proveditelnosti) a sociodemografické studie apod.
 • k rozvojovým koncepcím a projektům města,
 • zajišťuje realizaci průzkumů a analýz pro potřeby rozvoje města, podpory rozvoje podnikaní
 • a sledování indikátorů udržitelného rozvoje a kvality života ve městě, 
 • monitoruje a analyzuje indikátory a ukazatele sociálního a ekonomického rozvoje města a jeho dlouhodobé udržitelnosti,
 • vede databázi dotačních projektů města,
 • zajišťuje marketing města v oblasti rozvoje, plánování a investičních příležitostí,
 • zajišťuje koordinaci a realizaci aktivit v rámci konceptu místní Agendy 21 (zapojování veřejnosti do plánování rozvoje města), 
 • zajišťuje pořízení investičních záměrů k novým rozvojovým projektům města,
 • koordinuje proces přípravy projektu od podání žádosti o podporu, zpracovává monitorovacích zpráv a žádostí o platbu po závěrečné vyhodnocení a udržitelnost dle podmínek poskytovatele dotace, vše ve spolupráci s dotčenými odbory, včetně terénních průzkumů,
 • účastní se kontrol a auditů u dotačních projektů a poskytuje podklady pro tyto účely,
 • realizuje neinvestiční projekty, které souvisí s rozvojem města,
 • jedná s případnými partnery projektu a připravuje smlouvy o partnerství,
 • koordinuje aktivity projektových týmů projektů jiných odborů a společností, kde je město partnerem,
 • v oblasti své činnosti spolupracuje s různými institucemi místního, regionálního i nadregionálního charakteru.

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing.; arch. Aleš Holý

T: 572 525 240
M: 606 422 501
E: Ales.Holy@mesto-uh_cz