Co bude na místě bývalé nemocnice?

dtjjj.jpg Areál bývalé nemocnice v Uherském Hradišti chce město proměnit v novou obytnou čtvrť. Zelenou tomuto záměru dali v září 2021 zastupitelé města, když schválili takzvaný Regulační plán RP1 - Nemocnice Uherské Hradiště. Pojetí regulačního plánu bylo vybráno před 7 lety formou veřejné ideové urbanistické soutěže „Přeměna části bývalé Nemocnice na město“. Vítězné řešení bylo následně upraveno a přepracováno do podoby návrhu regulačního plánu.

Spektrum budoucích druhů využití celého území může být široké. Nabízí se zejména využití polohy v těsné blízkosti centra města pro typicky městské, smíšené využití. Řešené území, které je navrženo k funkční transformaci, má celkovou rozlohu 18 hektarů. Atraktivní lokalita v těsné blízkosti centra města může přinést bydlení až pro 3400 obyvatel v přibližně 1200 bytech a 50 rodinných domech. Kolem centrální části nového obytného souboru s parkovým náměstím je na úrovni přízemí bytových domů navrženo téměř 12 tisíc metrů čtverečních ploch pro základní občanskou, případně také komerční vybavenost či služby.

„V případě prostor bývalé nemocnice má radnice díky regulačního plánu v rukou účinný nástroj, který určuje budoucí využití tohoto území. Jedná se totiž o významnou lokalitu, kde by měla vzniknout zcela nová část města, což prosazujeme a chceme na to být dobře připraveni. Jsme si vědomi, že implementace regulačního plánu s sebou nese velké úkoly, které budou v řešení nové městské čtvrti do jisté míry určující. Především jde o vypořádání se s připojením na obchvat, prozíravým řešením problematiky parkování či hospodaření s vodou. To všechno jsou věci, kterými se dnes a denně zaobíráme,“ řekl starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Koncept prostorového řešení je založen na dvou významných prvcích daného území – vzrostlých alejích a dominantě vodárenské věže. Na těchto základech je v centrální části lokality postaven hlavní veřejný prostor, parkové náměstí, ze kterého ve stopě stávajících alejí vybíhá síť nových komunikací definující bloky nové zástavby. V těsné blízkosti náměstí je umístěn polyfunkční soubor objektů. Blokový charakter tohoto souboru umožňuje zachování tří stávajících mohutných památných červených dubů, které se stanou dominantou vnitřního prostoru polyfunkčního souboru. Centrální plochu parkového náměstí obepíná prstenec dvouřadých alejí, částečně zachovaných původních vzrostlých stromů, doplněných stromy novými, a dále nová síť komunikací.

Bytové domy jsou založeny na shodném principu – jasném vymezení veřejného prostoru ulice, soukromých teras a zahrádek spodních bytů a polosoukromé plochy uvnitř vnitrobloku, sloužící převážně místním obyvatelům. Za těmito bloky bytových domů, obklopujících nové centrum, jsou v jižním a východním směru situovány plochy pro rodinné bydlení. Na konkrétně prostorově a funkčně vymezených plochách se předpokládá výstavba klasických městských rodinných domů v řadové zástavbě.

Od přilehlého areálu nemocnice je celé území odděleno zeleným korzem - parkem, které je koncipováno tak, aby bylo přístupně a rovnocenně využívané jak obyvateli nově vznikající čtvrti, tak návštěvníky, pacienty a zaměstnanci nemocničního areálu. Významným znakem celkové koncepce území je míra zastoupení zeleně a stromořadí v převážně blokové městské zástavbě.

Zadání regulačního plánu pro postupně uvolňovanou část uherskohradišťské nemocnice je obsahem aktuálně účinného Územního plánu Uherské Hradiště, který byl vydán v prosinci loňského roku.

Urbanistická koncepce regulačního plánu byla vybrána v roce 2014 formou veřejné ideové urbanistické soutěže „Přeměna části bývalé Nemocnice na město“, v souladu s pravidly České komory architektů. Vítězné řešení (viz. snímek níže) bylo následně upraveno a přepracováno do podoby návrhu regulačního plánu, přičemž bylo ovlivněno dokumentem Analýza a návrh řešení dopravy v širším území, který si město nechalo zpracovat v roce 2016.


Snímek obrazovky 2021-09-30 122304.jpg


„Pořízení tohoto strategického dokumentu nebylo levné, stál takřka 1,5 milionu korun, ale díky dotaci z programu IROP činí podíl města z této částky činit pouze 10 procent. Plán nám umožní regulovat a usměrňovat veškerou stavební činnost, a to tak, aby se lokalita zastavovala koncepčně, etapovitě a šetrně vůči životnímu a obytnému prostředí. Samozřejmě daleko účinnějším nástrojem, než je regulační plán, je vlastnění těchto pozemků. O tom jsme připraveni intenzivně jednat se Zlínským krajem tak, aby město mělo ten nejzásadnější vliv na to, co se v opouštěném areálu nemocnice do budoucna bude dít. Naším cílem je vytvoření nové, moderní části města, kde se lidem bude dobře žít a kde najdou adekvátní služby,“ vysvětlil starosta Stanislav Blaha.

Regulační plán RP1 - Nemocnice Uherské Hradiště

AUDIO pro média2021-09-30 starosta Ing. Stanislav Blaha - regulační plán.mp3, soubor typu mp3, (790,66 kB)

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště