Czech POINT – vydávání ověřených výpisů

4. Základní informace k životní situaci
 • Czech POINT je vládním projektem. Jeho cílem je poskytovat občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.
 • Podle aktuální legislativy lze prostřednictvím kontaktních míst získat na počkání tyto ověřené výpisy z:
  • Rejstříku trestů (RT) - fyzické osoby
  • Rejstříku trestů pro právnické osoby (RTPO)
  • Obchodního rejstříku (OR)
  • Živnostenského rejstříku (ŽR)
  • Katastru nemovitostí (KN)
  • Centrálního registru řidičů (CRŘ) - Výpis bodového hodnocení řidiče
  • Informačního systému o veřejných zakázkách (ISVZ) - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Insolvenčního rejstříku (IR)
    
 • Prostřednictvím CzechPOINTu lze rovněž učinit podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání (ohlášení živnosti nebo změn údajů týkajících se ohlášení živnosti).
 • Provozovatelé autovrakovišť, resp. tzv. "kontaktní osoby", zde mohou získat autorizaci pro přístup do MA ISOH ("Modul autovraky Informační systém odpadového hospodářství"). Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.
 • Základní úlohou IR je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím IR jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
 • Výpisy z RTPO, OR, ŽR, KN, ISVZ a IR jsou veřejné rejstříky, které jsou vydávány komukoli na vyžádání.
 • O výpis z CRŘ může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec na základě ověřené plné moci.   

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Co je zapotřebí:

 • Pro výpis z RTPO, OR, ŽR, nebo ISVZ je třeba znát IČO (příp. zahraniční číslo organizace), pro výpis z KN je nutné znát katastrální území, číslo Listu vlastnictví, popř. číslo domu nebo parcely. Pro výpis z IR je třeba znát IČO hledané organizace nebo osobní údaje hledané fyzické osoby.
 • Pro výpis z CRŘ je nutné prokázat totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Zároveň je vhodné předložit i řidičský průkaz.
 • O výpis z CRŘ je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci.
  V tomto případě zmocněnec předkládá úředně ověřenou plnou moc pro daný účel a prokazuje svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
  Vzor plné moci k výpisu z CRŘ je k dispozici ke stažení v bodu 11.
 • Pro získání autorizace pro přístup do MA ISOH žadatel předkládá platný doklad totožnosti, výpis z obchodního rejstříku (lze vydat na místě), případně živnostenské oprávnění. Pokud nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně statutární orgán, je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc.
  Vzor plné moci pro MA ISOH je k dispozici ke stažení v bodu 11.   

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Ověřené výpisy jsou vydávány na základě osobní návštěvy žadatele na příslušném pracovišti kontaktního místa Czech POINT. 


8. Na které instituci životní situaci řešit

Služby uvedené v bodě 4 jsou dostupné na všech kontaktních místech Czech POINT.  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště

Pracoviště Czech POINT:

 • Podatelna, informace - Masarykovo nám. 19; tel. 572 525 111
Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 15:30
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 15.00
8.00 - 14.00


 

 • Právní odbor - Masarykovo nám. 19 (kanc. ověřování listin a podpisů); tel. 572 525 304
Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 14.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
 • Pro výpis z CRŘ je nutné prokázat totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem, příp. předložit řidičský průkaz.
 • Při podání žádosti o výpis z CRŘ na základě úředně ověřené plné moci prokazuje zmocněnec svoji totožnost stejným způsobem.
  Vzor plné moci pro výpis z CRŘ je k dispozici ke stažení v bodu 11.
 • Pro získání autorizace pro přístup do MA ISOH žadatel předkládá platný doklad totožnosti, výpis z obchodního rejstříku (lze vydat na místě), případně živnostenské oprávnění. Pokud nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně statutární orgán, je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc.
  Vzor plné moci pro MA ISOH je k dispozici ke stažení v bodu 11.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatky:

 • 100 Kč za výpis (RTPO)
 • 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku (KN, OR, IR, CRŘ, ŽR)
 • 50 Kč za podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání + další správní poplatek dle položky 24 písmena a) - h) zákona o správních poplatcích.
 • Správní poplatky se platí v hotovosti přímo na kontaktním místě Czech POINT.  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Všechny úkony jsou vyřizovány na počkání s ohledem na složitost daného požadavku. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Další činnosti nejsou stanoveny.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Elektronickou službu nelze využít. 


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 


18. Jaké jsou související předpisy 
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 388/2007 Sb., kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 344/1992 Sb., o Katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361//2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky  

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se neuplatňují. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné sankce se neuplatňují.  


21. Nejčastější dotazy

Czech POINT  


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor organizační správy a informatiky Městského úřadu Uherské Hradiště.  


26. Kontaktní osoba

Jindřich Stašek
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 135 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2017-09-13


28. Popis byl naposledy aktualizován

2017-09-13


29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace