Czech POINT – vydávání ověřených výpisů

4. Základní informace k životní situaci

Kontaktní místo Czech POINT poskytuje veřejnosti celou řadu služeb.

 • Výpisy z informačních systémů veřejné správy – např. výpis z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku, registru řidičů a další.
 • Základní registry – např. výpisy ze základních registrů, nebo podání žádosti o změnu údajů.
 • Datové schránky – např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, atd.
 • Konverze na žádost a související služby – Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek.
 • Zprostředkovaná identifikace osoby.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
 • Výpis z rejstříku trestů právnické osoby, obchodního a živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí a insolvenčního rejstříku jsou veřejné rejstříky, které jsou vydávány komukoli na vyžádání.
 • O výpis z rejstříku trestů fyzické osoby a centrálního registru řidičů (body) může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec na základě ověřené plné moci.   

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Co je zapotřebí:

 • Pro výpis z veřejného registru stačí znát IČO (příp. zahraniční číslo organizace), pro výpis z KN je nutné znát katastrální území, číslo listu vlastnictví, popř. číslo domu nebo parcely. 
 • Pro výpis z rejstříku trestů a centrálního registru řidičů je nutné prokázat totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem. 
 • U osobních výpisů může být žadatel zastoupen na základě plné moci. Vzory plné moci jsou k dispozici ke stažení v bodu 11.  

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Ověřené výpisy jsou vydávány na základě osobní návštěvy žadatele na příslušném pracovišti kontaktního místa Czech POINT. 


8. Na které instituci životní situaci řešit

Služby uvedené v bodě 4 jsou dostupné na všech kontaktních místech Czech POINT.  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště

Pracoviště Czech POINT:

 • Podatelna, informace - Masarykovo nám. 19; tel. 572 525 111
Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 14.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

 


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
 • Pro výpis z veřejného registru stačí znát IČO (příp. zahraniční číslo organizace), pro výpis z KN je nutné znát katastrální území, číslo listu vlastnictví, popř. číslo domu nebo parcely. 
 • Pro výpis z rejstříku trestů a centrálního registru řidičů je nutné prokázat totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem. 
 • U osobních výpisů může být žadatel zastoupen na základě plné moci. Vzory plné moci jsou k dispozici ke stažení v bodu 11. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatky:

 • 100 Kč za výpis (rejstřík trestů)
 • 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku (KN, OR, IR, CRŘ, ŽR)
 • Správní poplatky se platí v hotovosti přímo na kontaktním místě Czech POINT.  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Všechny úkony jsou vyřizovány na počkání s ohledem na složitost daného požadavku. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Další činnosti nejsou stanoveny.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Držitelé datové schránky mohou výpisy získat v elektronické podobě - Výpisy z ISVS


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 


18. Jaké jsou související předpisy 
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 388/2007 Sb., kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 344/1992 Sb., o Katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361//2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky  

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se neuplatňují. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné sankce se neuplatňují.  


21. Nejčastější dotazy

Czech POINT  


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor organizační správy a informatiky Městského úřadu Uherské Hradiště.  


26. Kontaktní osoba

Jindřich Stašek
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 135 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26.04.2023


28. Popis byl naposledy aktualizován

26.04.2023


29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace