Daňová exekuce

4. Základní informace k životní situaci

V případě, že dlužník má vůči správci daně nedoplatek (tj. nedoplatek na místním poplatku nebo pokutě), vymáhá jej správce daně sám daňovou exekucí. Před zahájením vymáhání správce daně zpravidla dlužníka vhodným způsobem vyrozumí o výši jeho nedoplatku (není povinností). Daňová exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu na:

  • přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb,
  • přikázání jiné peněžité pohledávky,
  • postižení jiných majetkových práv,
  • prodejem movitých věcí, nebo
  • prodej nemovitostí.

Exekuce jsou prováděny též prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora. 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Dlužník nebo jeho zástupce (zákonný, zvolený, určený soudem).


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Daňovou exekuci nařizuje správce daně vydáním exekučního příkazu. Exekuční příkaz je rozhodnutím správce daně a musí obsahovat obecné náležitosti rozhodnutí a dále v něm musí být uveden způsob provedení daňové exekuce, výše nedoplatku, pro který je daňová exekuce nařizována, výše exekučních nákladů a odkaz na exekuční titul. Vydáním exekučního příkazu vzniká dlužníkovi povinnost uhradit taktéž exekuční náklady. Exekuční náklady je povinen hradit dlužník vždy, s výjimkou případu, kdy byla daňová exekuce provedena neoprávněně.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podání v daňových věcech, jako jsou oznámení, žádosti, odvolání a podobně, lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo která je odeslána pomocí datové schránky.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor. 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Právní odbor
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště

  • místní poplatky - přízemí, kancelář č. 124, telefon 572 525 309 
  • pokuty – přízemí, kancelář č. 124, telefon 572 525 308

Úřední dny: po, st 8:00 - 17:00

Ostatní dny dle dohody.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Občanský průkaz nebo jiný doklad osvědčující totožnost, doručený exekuční příkaz, případně doklady týkající se placení daně (místního poplatku nebo pokuty) k doložení Vašich tvrzení


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Podání řádného opravného prostředku proti exekučnímu příkazu – odvolání, nepodléhá poplatkové povinnosti. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro podání řádného opravného prostředku (odvolání) proti došlému exekučnímu příkazu je správcem daně uvedena v exekučním příkazu. Lhůta pro vyřízení odvolání proti exekučnímu příkazu není stanovena.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh osob, které mohou být daňovou exekucí dotčeny, je závislý na zvoleném způsobu exekuce.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Elektronické podání lze učinit prostřednictvím elektronické podatelny nebo datové schránky. 


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.


18. Jaké jsou související předpisy 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Další předpisy dle povahy a podmínek jednotlivého daňového řízení.  


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti exekučnímu příkazu může dlužník a další osoby, kterým je exekuční příkaz doručován jako příjemcům, podat odvolání. Odvolání lze podat písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky (datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo která je odeslána pomocí datové schránky) do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání musí mít náležitosti stanovené § 112 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Správce daně může uložit pořádkovou pokutu dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a to i opakovaně.


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Právní odbor Městského úřadu Uherské Hradiště 


26. Kontaktní osoba

RNDr. Věra Hriceňáková, tel. 572 525 309, e-mail: vera.hricenakova@mesto-uh_cz
Bc. Daniela Juřenčáková, tel. 572 525 308, e-mail: daniela.jurencakova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10.05.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

12.07.2019


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Právní odbor
Oddělení právní
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Věra Hriceňáková

T: 572 525 309
E: Vera.Hricenakova@mesto-uh_cz