Dějiny městské policie

Stručně z historie městské policie v Uherském Hradišti.

cetnicka_prilba.jpg

Od počátku vzniku města v roce 1257 mělo Uherské Hradiště vlastní politickou a soudní pravomoc, kterou vykonávala městská rada. V jejím čele stál původně královský rychtář, kterého však během 14. století ve vedení města vystřídal purkmistr. Rychtář od té doby předsedal pouze rychtářskému soudu, na němž byly projednávány menší spory mezi měšťany, vymáhány dluhy a řešeny rvačky mezi obyvateli. K výkonu své funkce měl městský rychtář k ruce několik vybraných biřiců, kteří se starali o policejní pořádek ve městě. K dispozici byla i městská věznice, umístěná v zadním traktu staré radnice.

Nové ústavní poměry zavládly po revolučním roce 1848. Podle obecního zřízení ze 17. března 1849 a následných zákonů a novel byla do samostatné působnosti města Uherského Hradiště od 1. ledna 1850 svěřena mimo jiné i policejní pravomoc ve věcech:

  • bezpečnosti osoby a jmění
  • péče o bezpečné a snadné ježdění po silnicích a vodách
  • přihlížení k prodeji na trhu, zvláště dohledu na míry a váhy
  • vykonávati policii zdravotní
  • konati policii čeledi a dělníků se týkající
  • konati policii mravnosti
  • konati policii v příčině staveb a ohně

 

 

cetnik.jpg

Podrobně byla náplň policejní práce města upřesněna v místních předpisech, zejména v „Policejním a dopravním řádu města Uh. Hradiště", který byl schválen městským zastupitelstvem 3. září 1936. Odpovědnost za dodržování policejních předpisů nesl původně jeden z členů městské rady, který býval pověřován výkonem funkce policejního komisaře. Ten stál v čele městského policejního úřadu, který tvořil inspektor a několik strážníků. Po roce 1919 byla trestní jurisdikce v odvětví místní policie svěřena obecnímu trestnímu senátu, který tvořil starosta a dva členové rady, výkon místní policie prováděl nadále profesionální sbor městských strážníků, tzv. policejní úřad, zřizovaný a placený městem.
Dlouholetým představeným uherskohradišťské městské policie byl policejní inspektor Josef Doležálek, který měl k ruce 8 městských strážníků. Uvedený stav zůstal zachován až do roku 1949, kdy i výkon městské policie přešel na sbor národní bezpečnosti. Určité pravomoci k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku byly přeneseny opět na obce teprve v roce 1972 zřízením Inspekce veřejného pořádku národního výboru podle nařízení vlády ČSR č. 1/72 Sb., která zanikla po listopadu 1989.

Autor textu: PhDr. Jiří Čoupek