Dopravní značení

4. Základní informace k životní situaci

Ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 2 a ustanovení § 124 odst.6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů řeší postup při povolování místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být stanovena místní nebo přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci nebo povoleno užití zařízení pro provozní informace (dopravní značení).


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Splnění všech požadovaných náležitostí.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti ke správnímu úřadu – odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uh.Hradiště.


8. Na které instituci životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí.


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště, Protzkarova 33, Uherské Hradiště, Ing. Josef Hanáček, telefonní číslo pro případné informace: 572 525 570.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  • přehlednou situaci se zakreslením stávajícího a požadovaného nového umístění nebo zrušení dopravního značení
  • (u silnic) písemné stanovisko Ředitelství silnic Zlínského kraje, odd. majetkové správy Uh. Hradiště, Jarošov 514, 686 11 Uh. Hradiště, u místních komunikací stanovisko příslušné obce
  • písemné vyjádření příslušného ředitelství Policie ČR – Dopravního inspektorátu
  • vyjádření drážního úřadu, jedná-li se o § 77 odst. 3 zák.č.361/2000 Sb., v platném znění
  • platný výpis z obchodního event. živnostenského rejstříku u podnikajících fyzických a právnických osob

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost je k dispozici na odboru dopravy Městského úřadu Uherské Hradiště a na webových stránkách města.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Za stanovení dopravního značení se správní poplatek nevybírá. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

Název funkční elektronické služby, která umožňuje řešení životní situace, je: epodatelna@mesto-uh_cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy 
  • Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti vydání stanovení/nestanovení nebo souhlasu/nesouhlasu s místní nebo přechodnou úpravou na pozemní komunikaci dle platné právní úpravy nelze podat.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za neoprávněné odstraňování, zakrývání, přemísťování, osazování nebo pozměňování dopravní značky a zařízení, anebo na těchto věcech cokoliv umísťovat (§ 19 odst.2 písm. a) zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, může být uložena pokuta dle § 42a do 300000,-Kč a §42b do 300000,-Kč zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí.


26. Kontaktní osoba 

Ing. Josef Hanáček, 572 525 570, email: josef.hanacek@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

6. 4. 2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 7. 2015 


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Žádosti, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je vhodné konzultovat s úředníkem příslušného správního úřadu.


Kontakty na odpovědnou osobu