Dotační program Ministerstva kultury

„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2020 – informace pro žadatele.

Související dokumenty:

Dotační program  Ministerstva kultury

„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2020 – informace pro žadatele

Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče  na základě ust. § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 66/1988 Sb. Ministerstva kultury ČR, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností č. j. MK 84154/ 2018 OPP ze dne 19. 12. 2018 a dle příkazu ministryně kultury č. 40/2012, kterým se vydává směrnice pro poskytování příspěvků v rámci specifických programů na úseku památkové péče ze státního rozpočtu Ministerstvem kultury 

vyhlašuje

program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2020“.

Termín podání žádosti Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020, zpracované na předepsaných aktuálních formulářích včetně povinných příloh, podává vlastník kulturní památky na úřad příslušné obce s rozšířenou působností do 28. února 2020.

Obec s rozšířenou působností posílá souhrnně všechny obdržené žádosti Ministerstvu kultury (dále též MK) do 31. března 2020.

Program je určen pro vlastníky kulturních památek – fyzické a právnické osoby (vyjma ČR – viz dále).

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020

Předkládá se na dvou předepsaných formulářích, a to: „Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020“ a „Žádost o státní dotaci v roce 2020“ (viz příloha) v této formě:

Žadatel odevzdává originály vyplněných a podepsaných formulářů „Žádosti“ včetně doporučení krajského úřadu a příslušného územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu na úřad místně příslušné obce s rozšířenou působností (dále „ORP“). Formuláře musí být vyplněny česky, ve všech rubrikách podle uvedených pokynů, nelze měnit znění ani pořadí rubrik. Údaje uvedené v žádosti musí být správné a pravdivé. Neúplně vyplněné žádosti mohou být z dalšího hodnocení vyloučeny.

Žadatelé budou podávat žádosti spolu s přílohami prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností, tj. na adresu:

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče  

Termín pro odevzdání žádostí:   28. 2. 2020.                                            

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Věra Mikulková

T: 572 525 249
E: Vera.Mikulkova@mesto-uh_cz