Dotační program Ministerstva kultury

„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2018 – informace pro žadatele.

Související dokumenty:

doc.png Formulář žádosti, soubor typu docx, (56,38 kB)
pdf.png Příloha 1 Zásady, soubor typu pdf, (160,34 kB)
pdf.png Příloha 2 Opatření MK 59674/2014, soubor typu pdf, (145,76 kB)
pdf.png Příloha 3 Opatření MK 69967/2017, soubor typu pdf, (607,6 kB)

Dotační  program  Ministerstva kultury

„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2018 – informace pro žadatele

Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče vyhlašuje podle Zásad programu a doplňujících opatření dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2018“.

Program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program") funguje od roku 2008 a završí tak v tomto roce desáté výročí své existence. Odbor památkové péče Ministerstva kultury (dále jen „MK“) zhodnotil zkušenosti získané jak tímto, tak dalšími dotačními programy, které v oblasti památkové péče administruje a na základě zhodnocení navrhl koncepční a procedurální změny v jeho administraci: 

  • Program bude administrován výhradně v jednom kole, a to s uzávěrkou 28. února odevzdáním žádostí na úřad ORP, tj. Městský úřad Uherské Hradiště

  • Minimální procentuální spolupodíl žadatele, který se zvyšuje z 10 % na 20 %

  • Případné doplňkové kolo nebude vyhlašováno
    (přičemž možnost čerpat finanční prostředky z rezervy nastřádané v průběhu roku zůstává nezměněna).

Ministerstvo stanovilo v závislosti na schváleném státním rozpočtu finanční kvóty na rok 2018  pro jednotlivé obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“).

Státní finanční podpora na rok 2018 pro obecní úřad obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště byla stanovena ve výši 896 tisíc korun.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Z programu nelze hradit náklady na modernizace objektů, úpravy veřejných prostranství (komunikací, terénní úpravy) a pořízení stavebně- historického nebo restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace apod.

Minimální výše příspěvku je 50 tisíc Kč.

Administrace programu bude probíhat v letošním roce výhradně v jednom kole.

Obce s rozšířenou působností budou i nadále samy rozhodovat o alokaci finančních prostředků z přiznané kvóty, zatímco administrativa transferu finanční podpory k vlastníkovi kulturní památky dle návrhu obce s rozšířenou působností zůstane záležitostí Ministerstva kultury.

Žadatelé budou podávat žádosti na příslušném formuláři spolu s povinnými přílohami, viz příloha, prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností, tj. na adresu:

Městský úřad Uherské Hradiště,
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče 

 

Termín pro odevzdání žádostí:  28. 2. 2018.      

                                

V Uh. Hradišti 8. 1. 2018

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Věra Mikulková

T: 572 525 249
E: Vera.Mikulkova@mesto-uh_cz