Dotační program Podpora zmírnění následků COVID-19 v oblasti podnikání

herjwehtrj4.jpeg Zastupitelstvo města Uherské Hradiště schválilo dne 18. května 2020 dotační program pro podporu podnikatelů, kteří utrpěli ztráty v souvislosti s pandemií koronaviru.

Účelem dotačního programu je podpora fyzických osob podnikajících a právnických osob, které v důsledku zavedení nouzového stavu vyhlášeného pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/, musely zastavit svou činnost v oblasti poskytování služeb či výroby. Celkový objem finančních prostředků podpory představuje částku 4 miliony korun. Zdrojem financování podpory jsou nevyužité prostředky Fondu rozvoje bydlení.

Dotace poskytovaná z Programu bude účelově vázána na dokrytí nákladů spojených s úhradou nájmu nebytových prostorách využívaných fyzickými osobami podnikajícími a právnickými osobami k výkonu jejich podnikatelské činnosti na území města Uherské Hradiště, které byly v době nouzového stavu uzavřeny. Finanční podpora na pokrytí nákladů spojených s úhradou nájmu v nebytových prostorách může činit 100% celkových nákladů.

V případě, že součet všech žádostí o podporu bude převyšovat částku vyčleněnou městem Uherské Hradiště na financování dotačního programu, budou částky podpory přiměřeně kráceny.

Podávání žádostí bude možné od pondělí 22. 6. 2020, ukončení podávání žádostí je stanoveno na pátek 21. 8. 2020. (Bližší informace budou v tomto týdnu zveřejněny na Úřední desce města Uherské Hradiště). 

Finanční podpora bude poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace, doložení nájemní smlouvy na nebytové prostory na území města Uherské Hradiště a čestného prohlášení o uzavření provozovny v době nouzového stavu. Pro tento dotační program nebude vyžadována povinná příloha, tj. Daňové přiznání podnikatele, účetní závěrka apod.

Podrobné podmínky dotačního programu jsou popsány v dokumentu na Úřední desce města Uherské Hradiště: ZDE

-JP-